Úřední deska

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název

Úplný název vysoké školy: Univerzita obrany

Zkrácený název vysoké školy: UO

Sídlo: Kounicova 65, 662 10 Brno

Webová adresa vysoké školy: http://www.unob.cz

Adresa pro elektronickou komunikaci: info@unob.cz

Kontaktní údaje

Univerzita obrany

Kounicova 156/65

662 10 Brno

Úřední doba

Podatelna:

pondělí – čtvrtek:       7.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

pátek:                            7.00 – 12.00 hod.

Podatelna E-mail: podatelna@unob.cz

ID datové schránky: h k r a i f e

(Orgán veřejné moci)

Kde nás najdete:

Rektorát Univerzity obrany
Kounicova 65
662 10 BRNO

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Dnem 1. září 2004 byla zákonem č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany, v aktuálním znění zřízena Univerzita obrany, přílohou č. 2 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) jako Univerzita obrany.

Univerzita obrany vznikla splynutím Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové, které ke dni zřízení Univerzity obrany zanikly.

Sídlo Univerzity obrany je v Brně, Kounicova 156/65.

Univerzita obrany je univerzitní státní vojenskou vysokou školou.

Univerzita obrany je součástí organizační složky státu Ministerstva obrany.

 • Univerzita obrany je zaměřena zejména na přípravu (vzdělávání, výchovu a výcvik) vojenských profesionálů a dalších odborníků působících ve sféře obrany a bezpečnosti státu, zejména podle potřeb ozbrojených sil a podle požadavků Ministerstva obrany.
 • Univerzita obrany je samosprávnou institucí, která svobodně uskutečňuje vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační činnost (tvůrčí činnost).
 • Univerzita obrany uskutečňuje všechny typy akreditovaných studijních programů, jakož i programy celoživotního vzdělávání.
 • Univerzita obrany poskytuje knihovnické, informační a další služby související se vzdělávací a tvůrčí činností.
 • Univerzita obrany vykonává nakladatelskou a vydavatelskou činnost související zejména s tvůrčí a pedagogickou činností její akademické obce.
 • Univerzita obrany spolupracuje s domácími a zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a jinými právnickými osobami a vytváří podmínky pro účast členů akademické obce na této spolupráci. Formy a způsoby spolupráce univerzity jsou upraveny smlouvami.

Popis organizační struktury

V čele Univerzity obrany je rektor. Rektor je zároveň předsedou Vědecké rady Univerzity obrany a Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany.

Prorektor nebo zástupce rektora může být na dobu nepřítomnosti rektora pověřen rektorem zastupováním ve vymezeném rozsahu.

Univerzita obrany se organizačně člení na:

 • Fakultu vojenského leadershipu,
 • Fakultu vojenských technologií,
 • Vojenskou lékařskou fakultu,
 • Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení,
 • Ústav zpravodajských studií,
 • Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií,
 • Centrum jazykového vzdělávání,
 • Centrum tělesné výchovy a sportu,
 • rektorát,
 • školní pluk.

Bližší úpravu organizační struktury Univerzity obrany, působnost a vojenskou podřízenost fakult, ústavu, center, rektorátu, kvestury a školního pluku, přehled vybraných pravomocí a povinností kvestora, prorektorů, zástupce rektora a dalších vedoucích zaměstnanců Univerzity obrany přímo řízených rektorem a působnost poradních orgánů rektora upravuje Organizační řád Univerzity obrany.

Samosprávnými akademickými orgány Univerzity obrany jsou:

Akademický senát Univerzity obrany,

Rektorka Univerzity obrany,

Vědecká rada Univerzity obrany,

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany,

Disciplinární komise Univerzity obrany.

Dalším orgánem Univerzity obrany je kvestor Univerzity obrany.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, a kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se Univerzitě obrany podává:

 • v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu: Univerzita obrany, Rektorát, Kounicova 156/65, 662 10 Brno,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím e-mailu: info@unob.cz 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 

Za Univerzitu obrany jedná ve věcech zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Tiskový mluvčí Univerzity obrany

dr. Vladimír ŠIDLA, CSc.

tel.: 973 442 554

E-mail: vladimir.sidla@unob.cz

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí rektora Univerzity obrany, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Emailová adresa: info@unob.cz

ID datové schránky: h k r a i f e

Doručovací adresa: Univerzita obrany, Rektorát, Kounicova 65, 662 10 Brno

Podatelna pro veřejnost: Univerzita obrany, Rektorát, Kounicova 65, 662 10 Brno, Po – Čt 7:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, Pá  7:00 – 12:00

Odvolání (opravný prostředek) lze podat:

 • rektorce Univerzity obrany (ve věcech správního řízení),
 • Univerzitě obrany.

Postup a lhůty upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i  jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

Postup stanovují tyto právní předpisy:

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled nejdůležitějších zákonů a vnitřních předpisů, podle nichž Univerzita obrany zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Univerzitě obrany, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené zákony jsou dostupné na adrese: http://www.portal.gov.cz

 • Statut Univerzity obrany
 • Volební řád Akademického senátu Univerzity obrany 
 • Jednací řád Akademického senátu Univerzitě obrany
 • Jednací řád Vědecké rady Univerzity obrany
 • Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků
 • Studijní a zkušební řád Univerzity obrany
 • Stipendijní řád pro studenty Univerzity obrany
 • Disciplinární řád pro studenty Univerzity obrany
 • Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity obrany
 • Řád celoživotního vzdělávání Univerzity obrany
 • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany 
 • Pravidla systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality na Univerzitě obrany

Uvedené vnitřní předpisy jsou dostupné na adrese: https://unob.cz/univerzita/dokumenty/vnitrni-predpisy/

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Číslo účastníka řízení (UČO, RČP)Vyvěšeno