Obecné informace o studijních programech

Univerzita obrany uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční nebo kombinované formě studia. Podle pravidel a podmínek obsažených ve studijním programu je zpracován studijní plán pro studijní program, resp. specializaci. Studijní plán vymezuje časovou a obsahovou posloupnost předmětů, stanoví způsob zakončení předmětů a míru studijní zátěže předmětu vyjádřenou kredity podle ECTS

Na Univerzitě obrany je obsah studijních plánů z větší části pevně stanoven pro všechny studenty daného studijního programu. Pokud se studijní program člení do specializací, student si v průběhu studia volí jednu z nich. Možnost volby mají studenti také v případě, že  studijní plán obsahuje bloky volitelných předmětů nebo je studijním plánem stanoven počet hodin, které jsou vyhrazeny pro volitelné předměty, jejichž aktuální nabídka pro každý semestr je studentům k dispozici. Pro každý studijní program je stanoven minimální počet kreditů, které musí student získat v každé studijní etapě a za studium jako celek.