Věda

Open Access

OPEN SCIENCE

Otevřená věda je hnutí za zpřístupnění vědeckého výzkumu (včetně publikací, dat, fyzických vzorků a softwaru) a jeho bezplatné sdílení ve všech fázích výzkumného cyklu.

Hlavní pilíře Open Science:

Open Access (Otevřený přístup)

Open Data (Otevřená data)

Open Peer Review (zveřejnění průběhu recenzního řízení)

Open Notebooks (laboratorní deníky)

Open Source (zdrojové kódy)

 

OPEN ACCESS

Otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů neboli Open Access (OA) znamená poskytnutí bezplatného a neomezeného online přístupu k vědeckým informacím.

Díla zveřejněná v OA režimu je možné v souladu s jejich licencemi dále využívat (kopírovat, tisknout, reprodukovat, šířit atd.)

Otevřený přístup je realizován dvěma základními modely, a to „zlatou cestou“ a „zelenou cestou“.

Zlatá cesta

Vědecké výstupy jsou publikovány prostřednictvím tzv. otevřených časopisů. Autor poskytuje vydavatelům nevýhradní licenci a nadále mu však zůstává copyright; proto má autor právo poskytnout svůj článek nejen více vydavatelům časopisu současně, ale i zpřístupnit jej prostřednictvím repozitářů. Vydavatel otevřeného časopisu článek publikuje ve svém časopise a přístup k tomuto výstupu je pak bezplatný a okamžitý. Výstupy publikované v otevřených časopisech zpravidla procházejí tradičním recenzním řízením. Pro pokrytí nákladů na zveřejnění článku v otevřeně přístupném časopise však zpravidla vydavatel požaduje po autorovi úhradu poplatku (tzv. article processing charge – APC). Platba spojená s publikováním se přesouvá ze čtenářů, kteří jinak hradí tyto náklady v předplatném, na autory. Tyto poplatky obvykle hradí zaměstnavatel autora (např. univerzita).

Zelená cesta

Principem této cesty je kombinace publikování ve vědeckých časopisech a uložení plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři. Autor  publikuje svůj článek tradičním způsobem ve zvoleném časopise. V souladu s podmínkami vydavatele obsaženými v licenční smlouvě (License Agreement nebo Copyright Transfer Agreement) uzavírané mezi autorem a vydavatelem ukládá články do repozitáře. Někdy může být otevřený přístup ke konečné verzi článku (obsahově shodné s publikovanou verzí) uložené v repozitáři  zpožděn o „období embarga“, aby vydavatel zachoval výhodu pro předplatitele časopisu.

 

OPEN DATA

Pojmem otevřená data se označují taková data, která jsou volně dostupná online, lze je opakovaně využívat, kombinovat s jinými datovými sadami a dále je redistribuovat. Otevřená data by měla být spravována podle principů FAIR.

 

FAIR

F  – findability – nalezitelnost dat a metadat

A – accessibility – přístupnost dat a metadat

I  – interoperability  – interoprerabilita, používání perzistentních identifikátorů ( ORCID, ROR)

R – reusability –  opakované užití výzkumných dat

Tyto požadavky se však mohou týkat i metadat, popisujících datové sady. Jedná se v podstatě o zásady pro popis a ukládání dat.

Otevřený přístup k výzkumným datům bývá zpravidla realizován prostřednictvím digitálního úložiště

 – repozitáře. Přístup, využití, reprodukce a šíření dat jsou bezplatné. Jsou-li publikována data otevřeně, je vhodné opatřit je licencí Creative CommonS (CC-BY), aby uživatelé věděli, jak s daty mohou nakládat.

 

ZÁSADA  „as open as possible, as closed as necessary“

Otevřený přístup pro výzkumná data se řídí zásadou „as open as possible, as closed as necessary“, což znamená „otevřená jak jen možno, uzavřená jen jak nutno“.

To znamená, že ne všechna data je nutné sdílet. Otevřený přístup může být omezen například v případech, kdy data obsahují osobní údaje, jedná se o data spojená s bezpečností, nebo se jedná o data třetích stran, k jejichž zveřejnění není oprávnění a také v případech kdy by zveřejnění dat ohrozilo dokončení výzkumného projektu nebo pokud je v plánu výstup výzkumu patentovat apod. Z těchto důvodů lze ponechat data uzavřená. V  Plánu správy dat (DMP) je  potom nutné uvést důvody, na jejichž základě bylo rozhodnuto omezit přístup k některým nebo všem výzkumným datům. Musí být zajištěn pravidelný přezkum tohoto zdůvodnění.

Výzkumná data je možné sdílet v jakékoli fázi výzkumného procesu. Běžnou praxí je sdílet data zároveň s publikací, ke které se vážou, jsou to doprovodné údaje k publikaci. Další možností je uvedení samostatných výzkumných datových sad, což jsou dodatečná data a související metadata spojená s výzkumným projektem (a jsou uvedeny v tzv. Data Management Plan).

 

DATA MANAGEMENT PLAN

Plán správy dat je formální dokument, který nastiňuje, co se bude dělat s daty během výzkumného projektu a po něm. 

Sepsání Plánu pro správu dat je součástí metodologie projektu. Plány pro správu dat jsou požadovány zejména u práce s výzkumnými daty, případně publikacemi, ale mohou se týkat i dalších výsledků výzkumu, ať už fyzických nebo digitálních (např. software, pracovní postupy, protokoly; nebo nové materiály, jako jsou vzorky, buněčné linie, protilátky, a další).

 

INSTITUCIONÁLNÍ REPOZITÁŘ – digitální úložiště s otevřeným přístupem

Repozitář obsahuje digitální dokumenty, které jsou produktem výzkumné, vědecké, vývojové a další tvůrčí činnosti instituce.

 

ODKAZY

https://openaccess.cz/

https://doaj.org/

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

https://creativecommons.org/

https://www.vyzkum.cz/