Rovné příležitosti

Téma rovných příležitostí silně rezonuje ve společnosti obecně, ale také v pracovním prostředí, univerzitní půdu nevyjímaje. Není vázáno pouze na genderovou problematiku, ale je to obecná otázka harmonizace pracovního a osobního života pro všechny bez rozdílu pohlaví, je to i otázka diskriminace spojené s věkem, s přístupem k různým skupinám osob, k sexuálním menšinám apod.

Univerzita obrany se snaží vytvářet takové pracovní podmínky, ve kterých příslušnost k určitému pohlaví nepředurčuje člověka k omezeným rolím, naopak umožňuje všem jejím příslušníkům svobodně rozvíjet své schopnosti, činit rozhodnutí a využívat příležitosti. Rozdílné chování, aspirace a potřeby žen a mužů jsou přitom považovány za rovnocenné, jsou stejně hodnoceny i podporovány.

Pro naplnění těchto vizí a cílů schválila rektorka-velitelka 1. listopadu 2022 Plán genderové rovnosti Univerzity obrany na období 2022–2030. Plán byl vytvořen v souladu s dokumenty rezortu Ministerstva obrany, které upravují rovné příležitosti pro ženy a muže, a také v souladu s evropskou Strategií pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025. Přijetí plánu a jeho plnění je mj. jednou z podmínek při získávání finančních prostředků z programů podpory výzkumu.

 

Dokumenty

Plán genderové rovnosti Univerzity obrany na období 2022–2030 ve znění 1. aktualizace (únor 2024)