Erasmus+

Prohlášení ERASMUS+

Zkušenosti Univerzity obrany vycházející z řešení úkolů směřujících k dosažení cílů vymezených Dlouhodobým záměrem nás utvrzují v přesvědčení, že otevřenost vysokých škol je a dlouhou dobu bude jedním ze základních atributů vzdělávacích institucí působících v oblasti terciárního vzdělávání a tento fenomén bude proto v následujícím období výrazně akcentován. V podmínkách UO bude tedy implementován Boloňský proces tak, aby se UO stala plnoprávným členem Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, a tím zvýšila svou konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí. K dosažení tohoto cíle:

 • v celém svém prostředí se zaměří na správné zavedení a maximální využívání kreditního systému ECTS založeného na výstupech z učení;
 • vytvoří podmínky k navyšování počtů vyjíždějících studentů na studijní pobyty a praxe do zahraničí (např. podporou studentských mobilit prostřednictvím stipendií z vlastních prostředků, systémem komplexního hodnocení studentů apod.);
 • bude precizovat podmínky kariérního postupu akademických i ostatních pracovníků UO směrem k jejich dlouhodobé mobilitě (získávání zkušeností na obdobných zahraničních pracovištích by se mělo stát samozřejmostí v průběhu praxe);
 • vytvoří podmínky pro důslednou evidenci vyjíždějících a přijíždějících studentů v matrice studentů;
 • bude správně a důsledně uznávat studium absolvované v zahraničí, tyto záležitosti ošetřit ve vnitřních předpisech Univerzity obrany i jednotlivých součástí;
 • bude prostřednictvím ECVET usilovat o rozvoj mobility v rámci kariérového vzdělávání coby významného reprezentanta kurzů celoživotního vzdělávání na UO.
 • navýší počet zahraničních studentů v akreditovaných i neakreditovaných formách vzdělávání cestou rozšíření nabídky studia v cizích jazycích, jeho propagací (informace na webových stránkách, prezentace na zahraničních vzdělávacích veletrzích, spoluprací s ambasádami), strategií mezinárodní spolupráce a přípravou podmínek pro studium zahraničních studentů (studijní opory v cizích jazycích, vybavením učeben a laboratoří, jazykovými znalostmi pracovníků, ubytováním, možností trávení volného času apod.) a působení zahraničních odborníků na jednotlivých pracovištích;
 • bude usilovat o vstupy do vědecko-technologických parků, auto transferu technologií a inkubátorů;
 • v rámci jednotlivých pracovišť bude systematicky rozvíjet systém vyhledávání a podpory mladých talentů;
 • z hlediska dlouhodobé perspektivy oblasti výzkumu, vývoje a inovací na jednotlivých součástech určí výzkumné priority a tyto začne systematicky rozvíjet;
 • v rámci navázaných kontaktů bude vytvářet podmínky pro vyhledávání potenciálních partnerů pro double/multiple/joint degrees, o jejichž zavedení škola v dlouhodobém horizontu uvažuje, nicméně v současné době do nich zapojena není.

Erasmus+ Policy Statement