HR Award

Univerzita obrany zahájila proces získání ocenění v oblasti lidských zdrojů, tzv. HR Excellence in Research Award (zkráceně HR Award). Je to ocenění udělované Evropskou komisí výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers).

Tato strategie vychází ze 40 principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a z Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Její naplňování se stává evropským standardem pro výzkumné organizace, včetně vysokých škol.

Univerzita obrany deklaruje závazek věnovat pozornost péči o vědecké pracovníky, ale obecně také o všechny své zaměstnance. Součástí je také uvědomění si hodnoty všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků, kteří z univerzity vyjíždí, ale také těch, kteří na ni naopak zamíří.

Odkaz na přihlášení Univerzity obrany k chartě a kodexu naleznete zde: Declarations of endorsement of Charter & Code pod názvem organizace University of Defence.

 

Dokumenty HRS4R

Politika výběru a přijímání pracovníků podílejících se na vědecko-výzkumné činnosti (OTM-R) Univerzity obrany

Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy (HRS4R) Univerzity obrany – Akční plán

 

Související akty řízení UO

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany ve znění 1. změny

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 2/2018 – Podrobnosti k Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany

 

Pracovní skupina

doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D., FVL

prof. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D., FVT

pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc., FVZ

Ing. et Ing. Martin Novotný, OdPers

mjr. Ing. Ondřej Klanica, Ph.D. OdVaV

por. Ing. Bc. Natálie Hanáková, studentka DSP