HRS4R / HR Award

Dne 16. 1. 2024 obdržela Univerzita obrany ocenění HR Award (HR Excellence in Research Award). Ocenění je považováno za mezinárodní standard pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu a je udělované Evropskou komisí. Pro výzkumníky znamená organizace s tímto oceněním záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí. Pro organizaci znamená logo HR Award větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro získávání grantů. Ostatní relevantní informace jsou k dispozici na webových stránkách EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.

Ocenění odráží závazek UO neustále zlepšovat politiku lidských zdrojů v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků, zejména závazek dosáhnout spravedlivého a transparentního výběru a postupů hodnocení. Udržet HR Award znamená plnit úkoly stanovené v Strategii řízení lidských zdrojů v oblasti vědy (HRS4R) Univerzity obrany – Akční plán (ke stažení zde), které budou průběžně podléhat kontrole hodnotitelů Evropské komise.

 

Dokumenty HRS4R

Politika výběru a přijímání pracovníků podílejících se na vědecko-výzkumné činnosti (OTM-R) Univerzity obrany

Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy (HRS4R) Univerzity obrany – Akční plán (listopad 2023)

 

Implementace HRS4R

Implementace HRS4R (březen 2024)

 

Související akty řízení UO

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany ve znění 1. změny

Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 2/2018 – Podrobnosti k Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

Rektorka Univerzity obrany

 

Ing. Jiří Lexmaul

Kvestor Univerzity obrany

Do 31. 10. 2023

Ing. Jan Veselý

Kvestor Univerzity obrany

Od 1. 11. 2023

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.

Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu Univerzity obrany

 

plk. gšt. doc. Mgr. et Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D.

Prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci Univerzity obrany a ředitel Ústavu zpravodajských studií

 

plk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.

Prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity obrany

 

plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D.

Prorektor pro vědeckou a expertní činnost Univerzity obrany

 

plk. gšt. Ing. Libor Švec

Zástupce rektorky pro vojenskou činnost Univerzity obrany

 

RSDr. Miloš Dyčka

Kancléř Univerzity obrany

 

plk. gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

Děkan Fakulty vojenského leadershipu

 

plk. gšt. Ing. Vlastimil Neumann, Ph.D.

Děkan Fakulty vojenských technologií

 

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Děkan Vojenské lékařské fakulty

 

​plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc.

Ředitel Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení

 

plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.

Ředitel Centra jazykového vzdělávání

 

doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.

Ředitel Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

 

plk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.

Ředitel Centra tělesné výchovy a sportu

 

doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.

Akademický pracovník, Fakulta vojenského leadershipu

 

prof. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D.

Akademický pracovník, Fakulta vojenských technologií

 

pplk. gšt. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.

Akademický pracovník, Vojenská lékařská fakulta

 

Ing. et. Ing. Martin Novotný

Vedoucí Personálního oddělení Univerzity obrany

 

mjr. Ing. Ondřej Klanica, Ph.D.

Vedoucí Oddělení pro vědu a výzkum Univerzity obrany

Do 30. 6. 2023

npor. Ing. Bc. Natálie Hanáková

Studentka DSP,  Fakulta vojenského leadershipu

 

plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.

Prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu Univerzity obrany

 

Mgr. Blanka Franková

Koordinátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

Do 30. 9. 2023

Ing. Roman Kopřiva, Ph.D.

Koordinátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

Od 1. 1. 2024

Ing. Dušan Repík

Administrátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

Do 31. 10. 2023

Ing. Pavla Dočkalová

Administrátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

Do 31. 10. 2023

Ing. Ivan Coufal

Administrátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

 

Ing. Josef Trojan

Administrátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

 

PhDr. Bc. Miloslav Nekvapil

Administrátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

 

Ing. Ludvík Novotný

Administrátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

 

Ing. Jana Müllerová

Administrátor, Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

Od 1. 2. 2024

Ing. Roman Kopřiva, Ph.D.

Oddělení rozvoje a podpory managementu Univerzity obrany

Od 1. 1. 2024