Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany

Klub vojenských důchodců, působící při Univerzitě obrany, byl a stále je jedním z největších a současně nejčinorodějších klubů v rámci Svazu vojáků z povolání AČR.

V roce 2010, kdy slavil 20. výročí svého založení, které si jeho členové připomněli v uvedeném roce mj. slavnostním shromážděním 28. června v Praze a poté 20. září v Klubu univerzity obrany, měl okolo 280 členů, na počátku roku 2018 má kolem 180 členů.

Klub vojenských důchodců vznikl z iniciativy seniorů na tehdejší Vojenské akademii. K hlavním zakladatelům patřil i jeho pozdější dlouholetý předseda plk. ve výslužbě Josef Štěpánek a tajemník klubu Ing. Vladimír Kučera. Členskou základnu tvoří nejenom vojenští důchodci, ale jsou mezi nimi i právníci, lékaři Vojenské nemocnice nebo např. bývalý olympijský vítěz v cyklistice Jiří Daler. Okolo osmi procent členské základny tvoří ženy a nejstaršímu členovi bylo ve vzpomínaném roce 2010 94 let.

Od vzniku Univerzity obrany se klub těší velké podpoře vedení školy – členové klubu oceňují především poskytnuté zázemí v prostorách univerzitního klubu, ale i jiné formy podpory činnosti členů klubu. Výrazem prohlubování spolupráce je i poskytnutí možnosti informovat zájemce o činnost Klubu vojenských důchodců prostřednictvím webových stránek Univerzity obrany. Členové Rady klubu si na druhé straně váží možnosti zúčastňovat se na základě pozvání ze strany vedení Univerzity obrany i celé řady slavnostních vojenských i společenských akcí, pořádaných Univerzitou obrany.

Klub vojenských důchodců pracuje podle ročního plánu a řídí jej rada, v minulosti až patnáctičlenná, v současnosti devítičlenná, scházející se až do roku 2016 dvakrát v měsíci, od počátku roku 2017 jedenkrát měsíčně (první středa v měsíci ve 14 hodin na klubu UO, Šumavská ulice).

Každoročně probíhají jedna až dvě členské schůze, na nichž Rada klubu informuje členy o své činnosti a o plánovaných akcích v nastávajícím období. Těchto jednání se pravidelně zúčastňuje zástupce vedení Univerzity obrany, což přispívá ke vzájemné informovanosti obou spolupracujících stran. V minulosti v rámci klubu působily i sekce zahrádkářů a šachistů – vzhledem k úbytku členů i růstu průměrného věku členů došlo postupně k utlumení těchto aktivit. Podobně bohužel došlo v průběhu posledních let i k utlumení organizování návštěv divadelních a jiných kulturních představení, i když v tomto případě zapůsobily převážně jiné okolnosti, neovlivnitelné ze strany klubu.
V posledních letech se staly tradičními i další společné akce, mezi něž patří zejména setkání s jubilanty, slavícími v daném pololetí kalendářního roku své narozeniny, přičemž „půlkulatí a kulatí“ jubilanti dostávají dárky od odboru péče o vojenské veterány MO (oddělení péče o vojenské důchodce). K slavnostnímu průběhu těchto i jiných setkání přispívá i vystoupení členů Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Další tradiční akcí Rady je i každoroční pravidelné setkání se ženami – členkami klubu – při příležitosti Mezinárodního dne žen, které je mj. využíváno Radou klubu především k ocenění a poděkování aktivním členkám za jejich pomoc a zapojení do zajišťování společných klubových akcí. Činnost ženské sekce klubu v posledních letech velmi úspěšně koordinuje členka Rady klubu paní Alena Mikulová – členky se pravidelně setkávají jedenkrát měsíčně, což mj. znamená, že tuto sekci lze v současnosti považovat za nejaktivnější skupinu celého klubu.

Tradiční už je i pravidelné setkávání bývalých příslušníků 1. fakulty velitelsko-štábní, kteří mezi s sebou našli skupinku organizátorů, ochotných a schopných připravit pro své bývalé kolegy jednou až dvakrát ročně setkání, jež je příležitostí nejen ke vzpomínání na společné pracovní působení při přípravě příslušníků velitelského sboru armády, ale především k udržování osobních kontaktů. Rada klubu je připravena organizačně i jinak podpořit podobné aktivity i jiných zájmových skupin, působících v rámci klubu.

Stále se daří dvakrát ročně uskutečňovat poznávací zájezdy pro členy klubu, i když se počty jejich účastníků bohužel trochu snižují.

Poté, co ze zdravotních důvodů plk. Štěpánek odstoupil z řízení Rady klubu, jej ve funkci nahradil plk. v.v. doc. Jiří Matoušek, CSc. V současné době Radě klubu od roku 2016 předsedá plk. v.v. doc. Ing. Jaroslav Zelený, CSc.
Členové klubu přispívají na jeho činnost každoročním členským příspěvkem, po jehož uhrazení mají na druhé straně možnost čerpat sociální příspěvky od Svazu vojáků z povolání nebo od MO prostřednictvím odboru péče o vojenské veterány (oddělení péče o vojenské důchodce).

Další informace o činnosti Rady klubu nebo Klubu jako celku lze získat jak na záložkách této webové stránky, tak i u kteréhokoliv člena Rady klubu buď emailem nebo osobním setkáním před pravidelným jednáním Rady klubu.

Za Radu klubu

předseda plk. v.v. doc. Ing. Jaroslav Zelený, CSc.