Spolupráce

Spolupráce s partnerskými spolky- základní informace

Armáda České republiky je současně garantem i ochráncem státní a vojenské tradice. V tomto směru plní Univerzita obrany svou povinnost nejen pravidelnými připomínkovými akcemi, ale i rozšiřováním povědomí o minulosti. V rámci podpory rozvoje novodobých vojenských tradic, výchovy mladé vojenské generace v duchu tradic národního boje za osvobození republiky v období druhé světové války a připomínání významu třetího odboje Univerzita obrany spolupracuje s několika občanskými spolky.

Za důležitou aktivitu je tedy považována spolupráce Univerzity obrany s partnerskými občanskými spolky, zejména pak s organizacemi, které sdružují válečné veterány – tj. s Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu, Sdružením válečných veteránů ČR, Svazem letců ČR, Vojenskou sekcí Konfederace politických vězňů ČR a Společností Ludvíka Svobody. Stranou nezůstávají ani organizace sdružující lidi, jež perzekuoval komunistický režim, a to Konfederace politických vězňů ČR, Svaz pomocných technických praporů ČR – Vojenské tábory nucených prací a Vojenské sdružení rehabilitovaných ČR. Zájmu ze strany Univerzity obrany se těší také Klub vojenských důchodců při Univerzitě obrany a Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno. Přitom spolupráce s uvedenými organizacemi má rozličné formy.

Univerzitou obrany je poskytována pomoc při zabezpečování činnosti občanských spolků a při pořádání jednotlivých akcí, ať už jde o prostory pro činnost a uskutečnění akce nebo o poskytnutí čestné stráže, dopravních prostředků či drobného tisku. Univerzita obrany organizuje slavnostní shromáždění a nástupy ke státním svátkům a významným dnům ČR, vzpomínková setkání k důležitým výročím a pietní akty, kterých se účastní zástupci partnerských občanských spolků. Management školy se při příležitosti Dne ozbrojených sil ČR a Dne válečných veteránů pravidelně setkává s představiteli občanských spolků. Neodmyslitelnou součástí této spolupráce je pořádání společných tématických výstav a besed se studenty Univerzity obrany.

Jedním ze základních úkolů Univerzity obrany v oblasti vnějších vztahů je podpora prostředí, v němž bude využito bohatých zkušeností a znalostí členů partnerských občanských spolků, spravedlivě budou oceňovány jejich zásluhy o vznik našeho státu, jejich podíl na osvobození od okupace a rozvíjení demokratických principů života občanů.