Věda

Studentská tvůrčí činnost

Studentská tvůrčí činnost je na Univerzitě obrany významnou součástí vzdělávacího procesu. Je jednou z hlavních forem systematické práce s nadanými a talentovanými studenty a motivačním nástrojem k rozvoji samostatné tvůrčí práce všech studentů. Studentská tvůrčí činnost se zpravidla realizuje formou samostatné tvůrčí práce jednotlivých studentů v rámci pedagogické a vědecké činnosti pracovišť Univerzity obrany. Studentskou tvůrčí činnost na Univerzitě obrany koordinuje prorektor pro vědeckou činnost. Za oblast studentské tvůrčí činnosti na fakultě odpovídá děkan a v rozsahu stanoveném organizačním řádem fakulty proděkan pro vědeckou činnost. Děkan zajišťuje součinnost mezi jednotlivými pracovišti a s ostatními fakultami Univerzity obrany a jinými vysokými školami.

Studenti zapojení do studentské tvůrčí činnosti mají při řešení stanovených úkolů právo:

  • využívat materiální a technické vybavení součástí UO v rozsahu potřebném pro úspěšné splnění úkolů,
  • účastnit se seminářů, přednášek, vědeckých rozprav a konferencí,
  • využívat služeb vědecko informačního odboru UO.

Výsledky studentů dosažené v rámci studentské tvůrčí činnosti jsou prezentovány v soutěžích o nejlepší studentskou vědeckou práci, v odborném tisku, ročníkových, bakalářských a diplomových pracích a v dalších publikacích.