Erasmus+

Všeobecné informace

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Prohlášení

Partnerské školy

Mobility studentů

Mobility zaměstnanců

Mobility přijíždějící

Kontaktní osoby Erasmus+

Military Erasmus

Dokumenty ke stažení

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2021–2027. Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport představují klíčové oblasti, které podporují občany v jejich osobním a profesním rozvoji. Vysoce kvalitní a inkluzivní vzdělávání a odborná příprava, jakož i informální a neformální učení v konečném důsledku vybaví mladé lidi a účastníky všech věkových kategorií kvalifikací a dovednostmi, které jsou nutné pro jejich smysluplné zapojení v demokratické společnosti, mezikulturní porozumění a úspěšný přechod na trh práce. V návaznosti na úspěch programu v období 2014–2020 zvyšuje Erasmus+ své úsilí o rozšíření příležitostí nabízených více účastníkům a širšímu okruhu organizací, přičemž se zaměřuje na svůj kvalitativní dopad a přispívá k vytváření inkluzivnějších, soudržnějších a zelenějších společností, které jsou lépe přizpůsobeny požadavkům na digitalizaci.

Obecný cíl programu

Obecným cílem programu je prostřednictvím celoživotního učení podpořit vzdělávání, profesní a osobní rozvoj osob v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě i mimo ni, a tím přispívat k udržitelnému růstu, kvalitním pracovním místům a sociální soudržnosti, podněcovat inovace a posilovat evropskou identitu a aktivní občanství. Program tak představuje klíčový nástroj pro budování Evropského prostoru vzdělávání, jenž pomocí agend stanovených pro jednotlivá odvětví podporuje provádění evropské strategické spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Kromě toho má program zásadní význam při prosazování spolupráce v oblasti politiky mládeže na základě strategie Evropské unie pro mládež pro období 2019–2027 a pro rozvíjení evropského rozměru ve sportu.

Zdroj: Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ v rámci Univerzity obrany

V podmínkách Univerzity obrany je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a na odborné vzdělávání jednotlivců na vysokoškolské úrovni. Program je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance Univerzity obrany a partnerských vysokoškolských institucí v evropských zemí (KA131).

Možnosti mobilit:

Pro zaměstnance i studenty jsou v nabídce krátkodobé a dlouhodobé výjezdy. Krátkodobé mobility jsou od 5 do 30 dnů, dlouhodobé pak od 2 do 12 měsíců. Zaměstnanci mohou vycestovat v rozmezí od 2 dnů do 2 měsíců. Studenti mají možnost si vybrat mezi studijním pobytem a praktickou stáží (zde je krátkodobý výjezd možný pouze pro doktorandy), zaměstnanci mezi školením a výukovým pobytem. Oba typy mobilit je možno kombinovat.

Mobility mohou probíhat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ a to na základě uzavřených meziinstitucionálních dohod. Seznam univerzit v dané zemi, se kterými spolupracuje Univerzita obrany, najdete po kliknutí na ni.

Programové země zapojené do Erasmus+:

Členské státy EU:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

Třetí země přidružené k programu: 

Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Republika Severní Makedonie, Srbsko, Turecko

Třetí země nepřidružené k programu s možností mobility pro UO:

  • Region 13: Andorra, Monako, San Marino, Vatikánský městský stát
  • Region 14: Faerské ostrovy, Spojené království, Švýcarsko

Všechny partnerské země v dokumentu ke stažení