Spolupráce

Spolupráce se zahraničím - základní informace

Univerzita obrany při koncipování svých záměrů a konkrétních cílů v oblasti spolupráce se zahraničními subjekty vychází ze základních dokumentů Ministerstva obrany ČR, které považuje rozvoj zahraniční spolupráce na poli vzdělávání a přípravy mladých vojenských profesionálů za jeden ze stěžejních úkolů.

V rámci tohoto poslání klade Univerzita obrany důraz na procesy, které umožňují prohlubování spolupráce s armádami a vojenskými vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi členských zemí NATO, států Visegrádské čtyřky, sousedních států České republiky a ostatních států Evropské unie. Za rozhodující je považováno prosazení a systematické uplatňování mobility studentů a akademických pracovníků cestou recipročního otevírání Univerzity obrany mezinárodnímu vysokoškolskému prostředí, a to na základě dvoustranných a vícestranných smluv především s odpovídajícími vojenskými vzdělávacími institucemi zemí NATO.

Zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání, vědecké a výzkumné činnosti, výcvikových aktivit a soutěží umožňuje Univerzitě obrany provádět srovnání úrovně dosahovaných výsledků a vytváří předpoklady pro mobilitu akademických pracovníků a studentů v uvedených oblastech.

Erasmus+

Univerzita obrany je na základě získaného Erasmus Charter for Higher Education zapojena do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Spolupráce na poli vědy

Za významnou prioritu rozvoje vědecké činnosti Univerzity obrany je považována intenzivní mezinárodní spolupráce s vysokými vojenskými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi států Severoatlantické aliance a Evropské unie. Za zásadní otázku v oblasti spolupráce škola považuje kvalitativní rozvoj partnerství s vědecko-výzkumnými institucemi sousedních zemí – Slovenska, Polska, Rakouska a Německa, ale i dalších evropských zemí jako jsou Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Belgie, Nizozemí a Francie. Zástupci těchto partnerských institucí se také pravidelně účastní mezinárodních vědecko-odborných konferencí, které pořádá Univerzita obrany během kalendářního roku.

Vynikajících výsledků dosahuje Univerzita obrany v zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Příslušníci Univerzity obrany zastupují ČR v mezinárodních pracovních skupinách NATO a OSN, v odborných panelech NATO a rovněž i při jednáních pracovní skupiny Evropské obranné agentury.

Příslušníci Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany jsou například členy vědeckých organizací SRA (Society for Risk Analysis), Německo a WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), USA.

Na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany mnohé katedry spolupracují s Organizací NATO pro vědu a technologie – STO (Science and Technology Organization) a vědeckopedagogičtí pracovníci fakulty jsou členy vědeckých výborů NATO pro různé technické oblasti.  

V problematice zdravotnického zabezpečení vojsk v zahraničních operacích a ochraně proti zbraním hromadného ničení Vojenská lékařská fakulta (dříve Fakulta vojenského zdravotnictví) Univerzity obrany dlouhodobě rozvíjí spolupráci s Akademií sanitní a zdravotnické služby Bundeswehru v Mnichově, Vojenskou lékařskou školou v Lyonu a s obdobnými vojenskými pracovišti v Evropě a USA. Dlouholeté zkušenosti z vědecké a pedagogické činnosti, ale i poznatky získané v rámci účasti v zahraničních operacích, uplatňují příslušníci fakulty při práci v pracovních skupinách a expertních panelech NATO a EU řešících problematiku zdravotnického zabezpečení a ochrany zdraví vojsk. Pracovníci fakulty jsou také aktivními členy v řadě mezinárodních vědeckých společností.