Spolupráce

Spolupráce se zahraničím - základní informace

Univerzita obrany při koncipování svých záměrů a konkrétních cílů v oblasti spolupráce se zahraničními subjekty vychází ze základních dokumentů Ministerstva obrany ČR, které považuje rozvoj zahraniční spolupráce na poli vzdělávání a přípravy mladých vojenských profesionálů za jeden ze stěžejních úkolů.

V rámci tohoto poslání klade Univerzita obrany důraz na procesy, které umožňují prohlubování spolupráce s armádami a vojenskými vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi členských zemí NATO, států Visegrádské čtyřky, sousedních států České republiky a ostatních států Evropské unie. Za rozhodující je považováno prosazení a systematické uplatňování mobility studentů a akademických pracovníků cestou recipročního otevírání Univerzity obrany mezinárodnímu vysokoškolskému prostředí, a to na základě dvoustranných a vícestranných smluv především s odpovídajícími vojenskými vzdělávacími institucemi zemí NATO.

Erasmus+

Univerzita obrany je na základě získaného Erasmus Charter for Higher Education zapojena do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+ na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Tento program je nástupcem Programu celoživotního učení Erasmus.

Program Erasmus+ nabízí možnosti výměnných studijních pobytů na vysokoškolských zahraničních institucích v členských zemích EU, Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku a v kandidátských zemích EU.

Vysokoškolským zaměstnancům nabízí program výukové pobyty či školení na partnerských institucích, sídlících v zemích zapojených do programu, se kterými vysílající instituce uzavřela inter-institucionální smlouvu. Pobyt zaměstnanců na partnerské vysokoškolské instituci trvá nejvýše 2 měsíce. Účelem pobytu je výuka (přednáška, vedení semináře, workshopu a poskytování konzultací) či účast na školení, stínování zaměstnanců apod. 

Vojenským i civilním studentům Univerzity obrany, kteří jsou zapsáni do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, nabízí Erasmus+ možnost prezenčního studia či praktické stáže na zahraniční vysoké škole v délce 2 až 12 měsíců. Cílem je získat šanci poznat způsob života i výuky v jiné zemi, zdokonalit si jazykové znalosti, získat nové kontakty a naučit se větší samostatnosti.

V rozsahu uvedeného programu i dalších zahraničních vztahů Univerzita obrany velmi úzce spolupracuje s partnerskými školami, mezi kterými se uskutečňuje mobilita studentů a pedagogů.

Spolupráce na poli vědy

Za významnou prioritu rozvoje vědecké činnosti Univerzity obrany je považována intenzivní mezinárodní spolupráce s vysokými vojenskými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi států Severoatlantické aliance a Evropské unie. Za zásadní otázku v oblasti spolupráce škola považuje kvalitativní rozvoj partnerství s vědecko-výzkumnými institucemi sousedních zemí – Slovenska, Polska, Rakouska a Německa, ale i dalších evropských zemí jako jsou Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Belgie, Nizozemí a Francie. Zástupci těchto partnerských institucí se také pravidelně účastní mezinárodních vědecko-odborných konferencí, které pořádá Univerzita obrany během kalendářního roku.

Univerzita obrany ve dnech 1. a 2 června 2010 uspořádala pod záštitou Středoevropského fóra o vojenském vzdělávání – CEFME (Central European Forum on Military Education) 1. mezinárodní vědeckou soutěž studentů vojenských škol, do které se přihlásilo 40 studentů z Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Srbska a České republiky. Mezinárodní soutěž studentské tvůrčí činnosti probíhala ve dvou sekcích, a to Ekonomika a management a Vojenské technologie. Soutěž byla prvním a významným setkáním studentů vojenských škol, kteří se již věnují tvůrčí práci, a měla by se stát tradičním každoročním setkáním mladých nadějných vědců ve střední Evropě pokaždé v jiné zemi.

Vynikajících výsledků dosahuje Univerzita obrany rovněž v zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Příslušníci Univerzity obrany zastupují ČR v mezinárodních pracovních skupinách NATO a OSN, v odborných panelech NATO a rovněž i při jednáních pracovní skupiny Evropské obranné agentury.

Příslušníci Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany jsou například členy vědeckých organizací SRA (Society for Risk Analysis), Německo a WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), USA.

Na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany mnohé katedry spolupracují s Organizací NATO pro vědu a technologie – STO (Science and Technology Organization) a vědeckopedagogičtí pracovníci fakulty jsou členy vědeckých výborů NATO pro různé technické oblasti.  

V problematice zdravotnického zabezpečení vojsk v zahraničních operacích a ochraně proti zbraním hromadného ničení Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany dlouhodobě rozvíjí spolupráci s Akademií sanitní a zdravotnické služby Bundeswehru v Mnichově, Vojenskou lékařskou školou v Lyonu a s obdobnými vojenskými pracovišti v Evropě a USA. Dlouholeté zkušenosti z vědecké a pedagogické činnosti, ale i poznatky získané v rámci účasti v zahraničních operacích, uplatňují příslušníci fakulty při práci v pracovních skupinách a expertních panelech NATO a EU řešících problematiku zdravotnického zabezpečení a ochrany zdraví vojsk. Pracovníci fakulty jsou také aktivními členy v řadě mezinárodních vědeckých společností.

Vojenská cvičení v zahraničí

Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany, která mimo jiné garantuje vzdělávání budoucích důstojníků – velitelů, je každoročně zapojena do mezinárodního logistického cvičení studentů FOURLOG, které pořádají Vojenská škola logistiky ve Vídni, Národní univerzita obrany v Budapešti a Univerzita obrany v Brně. Studenti logistických specializací z uvedených škol v rámci čtrnáctidenního cvičení řeší konkrétní úkoly spojené s plánováním a realizací logistické podpory jednotek působících v zahraničních operacích. Cvičení začíná v Rakousku, pokračuje v Maďarsku a závěrečná fáze probíhá v České republice.

Dále se tradičně studenti Univerzity obrany, obvykle z řad členů taktické skupiny Commandos, účastní každoročního výcvikového kurzu v tropické džungli ve Francouzské Guyaně. Tuto aktivitu pořádá 3. regiment francouzské cizinecké legie.

Zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání, vědecké a výzkumné činnosti, výcvikových aktivit a soutěží umožňuje Univerzitě obrany provádět srovnání úrovně dosahovaných výsledků a vytváří předpoklady pro mobilitu akademických pracovníků a studentů v uvedených oblastech.