Kurz základní přípravy

​5. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zařazení po nástupu do kurzu

  • Od nástupu do kurzu ve Vyškově až po přechod na Univerzitu obrany budete v hodnosti vojína (čekatele).

 Zkušební doba

  • Od prvního dne přijetí do služebního poměru běží tříměsíční zkušební doba.
  • Velitel nebo vy sami můžete zrušit služební poměr ve zkušební době bez uvedení důvodu.
  • Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém by vám bylo doručeno rozhodnutí o zrušení služebního poměru ve zkušební době. Totéž platí v případě, kdy byste písemné oznámení podávali vy.
  • Rozhodnutí nebo písemné oznámení o zrušení služebního poměru ve zkušební době musí být doručeno druhé straně nejpozději 5 dnů před dnem, kdy má služební poměr zaniknout.

 Vojenská přísaha

  • Slavnostní vojenská přísaha se bude konat v měsíci říjnu slavnostním způsobem v prostorách Univerzity obrany za přítomnosti rodin a přátel vás, nových studentů Univerzity obrany.