Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství | FVZ | MGR | vojenské

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • Přijímací zkouška bude obsahovat tři části:
  • ověření studijních předpokladů,
  • písemný test z anglického jazyka,
  • praktické ověření tělesné zdatnosti.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 200 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • Uchazeč může požádat o prominutí vykonání části přijímací zkoušky.
 • Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve Výcvikovém zařízení ve Vyškově.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 5 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.
 • Nezapomeňte si prostudovat podrobné pokyny k přijetí do vojenského studia.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

1. Ověření studijních předpokladů

 • Zvládnutí přijímacích zkoušek do studijního programu Zubní lékařství na LF UK Hradec Králové (=doložení originálu nebo úředně ověřené kopie pravomocného rozhodnutí o přijetí ke studiu studijního programu „Zubní lékařství“ v akademickém roce 2024/2025, nebo 2023/2024 na Univerzitě Karlově v Hradci Králové.
 • Podrobné informace o přijímacích zkouškách na UK naleznete jejich webových stránkách.
 • Za doložení přijetí ke studiu získává uchazeč 100 bodů.

2. Test z anglického jazyka

 • Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2)
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Doba trvání testu 60 min
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů
 • Doporučená literatura

3. Ověření tělesné zdatnosti – tabulky

 • Skládá se ze dvou disciplín: 12-min běh a sed-lehy za minutu
 • Je nutné získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň 10 bodů dohromady z obou disciplín

Prominutí vykonání Testu z anglického jazyka

 • Vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu zkoušku podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2 (úroveň 2 alespoň ve dvou dovednostech); a/nebo
 • vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu jinou jazykovou zkoušku odpovídající min. úrovni B1 podle SERR/CEF.
 • Kladné stanovisko znamená, že uchazeč získává z této části přijímací zkoušky maximální počet bodů.

Co je třeba splnit?

 • Podat písemnou Žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky do požadovaného termínu.
 • Přiložit k žádosti doklady prokazující tvrzené skutečnosti svědčící vyhovění žádosti.
 • Veškeré listiny je nutné doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie listin pro účely vyřízení žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebudou akceptovány.
 • Doručit žádost formou doporučeného dopisu na adresu:Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta (Fakulta vojenského zdravotnictví), Studijní oddělení, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Rozhodnutí o prominutí vykonání přijímací zkoušky

 • Rozhoduje děkan fakulty.
 • Kladné stanovisko přijde do schránky v e-přihlášce.
 • Záporné stanovisko bude uchazeči doručeno písemně.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Vojenská lékařská fakulta, Studijní oddělení

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Telefon: +420 973 253 060, +420 973 253 022

E-mail: fvz-student@unob.cz​