Pokyny pro uchazeče o vojenské prezenční studium

Přihlášku ke studiu je možné podat vyplněním elektronické přihlášky dostupné na webové stránce Univerzity obrany. 

Po podání přihlášky je uchazeč kontaktován a jsou mu vydány potřebné pokyny k návštěvě Rekrutačního střediska (RS) nebo Rekrutačního pracoviště (RP), kde si dohodne termín vyšetření ve vojenské nemocnici a budou mu předány tiskopisy s vyšetřením související. Uchazeč bude poučen, jak postupovat při jejich vyplňování. Současně uchazeč podle pokynů podá písemnou žádost o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a předloží 3 průkazové fotografie.

Ve stanoveném termínu uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve Vojenské nemocnici, po jehož ukončení obdrží Posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem lékařské přezkumné komise Vojenské nemocnice. 
Uchazeči o studium ve studijním programu Vojenské technologie-strojní a Zdravotnické záchranářství se stupněm zdravotní způsobilosti „Schopen s omezením (značka C)“ jsou pro studium těchto studijních programů zdravotně nezpůsobilí a nebudou povoláni do služebního poměru.

Pokud bude uchazeč k vojenskému prezenčnímu studiu přijat (výsledek bude dostupný po zadání kódu uchazeče na https://apl.unob.cz/EprihlaskaV3) a je zdravotně způsobilý, musí neprodleně kontaktovat ​RS (RP) a domluvit si termín schůzky, kde předloží požadované doklady k výběru pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Podmínkami pro povolání je mimo jiné státní občanství České republiky, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění kvalifikačního předpokladu, ukončení členství v politické straně, hnutí či odborové organizaci. Uchazeč nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím, směřujícím k potlačování práv a svobod, hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť.

 Podmínkou pro výběr je na RS nebo RP předložit:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující statní občanství ČR
 • rozhodnutí o přijetí ke studiu
 • rodný list
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • závěrečná vysvědčení a diplomy absolvovaných škol
 • případně oddací list, rozsudek o rozvodu, rodné listy dětí, doklad o dosažené znalosti cizích jazyků
  a ostatní osvědčení o získané kvalifikaci např. řidičských průkaz
 • 3 průkazové fotografie

vyplnit a podepsat:

 • žádost o povolání do služebního poměru
 • žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti
 • závěrečnou zprávu
 • osobní dotazník s doplňkem
 • životopis
 • čestné prohlášení
 • vojenskou přísahu
 • seznámení s podmínkami služebního poměru

Pokud je uchazeč po splnění podmínek vybrán k povolání do služebního poměru, bude mu prostřednictvím RS (RP) vydáno Rozhodnutí o povolání do služebního poměru dnem 1. 8. s nástupem k vykonání kurzu základní přípravy ve výcvikovém zařízení ve Vyškově

Správní poplatek uchazeči hradí v souladu s podmínkami přijímacího řízení zveřejněnými příslušnou fakultou.