Vojenské technologie – strojní | FVT | MGR | vojenské

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • Přijímací zkouška bude obsahovat tři části:
  • písemný test studijních předpokladů,
  • písemný test z anglického jazyka,
  • praktické ověření tělesné zdatnosti.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 160 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí. O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Uchazeč může požádat o prominutí vykonání přijímací zkoušky.
 • Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve Výcvikovém zařízení ve Vyškově.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 88 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.
 • Nezapomeňte si prostudovat podrobné pokyny k přijetí do vojenského studia.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

 1. Test studijních předpokladů

 • ověřuje matematické znalosti a dovednosti, numerické myšlení a logické uvažování
 • odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia
 • je to písemný test s výběrem možnosti
 • vždy právě jedna správná odpověď
 • doba trvání testu – 70 minut
 • je možné získat 0 – 60 bodů
 • požadované minimum je 20 bodů
 • Doporučená literatura

 

2. Test z anglického jazyka

 • Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2)
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Doba trvání testu 50 min
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů
 • Doporučená literatura

 

3. Ověření tělesné zdatnosti – tabulky

 • Skládá se z 12-min běhu a sed-lehu za min
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Je nutné získat minimálně 5 bodů z každé disciplíny

Prominutí vykonání Testu studijních předpokladů

 • Podmínkou je dosáhnout v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu na střední škole za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku studia a za 1. pololetí posledního ročníku studia studijní aritmetický průměr z matematiky nižší, než je hodnota 1,5.
 • Kladné stanovisko znamená, že uchazeč získává z této části přijímací zkoušky maximální počet bodů.

Prominutí vykonání Testu z anglického jazyka

 • Vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu zkoušku podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2 (úroveň 2 alespoň ve dvou dovednostech); a/nebo
 • vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu jinou jazykovou zkoušku odpovídající min. úrovni B1 podle SERR/CEF.
 • Kladné stanovisko znamená, že uchazeč získává z této části přijímací zkoušky maximální počet bodů.

Co je třeba splnit?

 • Podat písemnou Žádost o prominutí vykonání přijímací zkouškydo požadovaného termínu (viz stažené soubory)
 • Přiložit k žádosti doklady prokazující tvrzené skutečnostisvědčící vyhovění žádosti.
 • Veškeré listiny je nutné doložit v originále nebov úředně ověřené kopii. Prosté kopie listin pro účely vyřízení žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebudou akceptovány.
 • Písemně: doručit žádost formou doporučeného dopisu na adresu: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní, Kounicova 65, 662 10 Brno
 • Elektronicky ve formě autorizované konverze s ověřovací doložkou. Necháte si ji vytvořit na poště (CzechPoint) a zašlete ji buď datovou schránkou nebo tuto konverzi zašlete přímo na e-mailovou adresu: fvt-studijni@unob.cz

Rozhodnutí o prominutí vykonání přijímací zkoušky

 • Rozhoduje děkan fakulty.
 • Kladné stanovisko přijde do schránky v e-přihlášce.
 • Záporné stanovisko bude uchazeči doručeno písemně.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 693

Telefon: +420 973 443 693