Bezpečnost a obrana | FVL | BC | vojenské a civilní

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží elektronicky do schránky v e-přihlášce!
 • Přijímací zkouška bude obsahovat dvě části:
  • písemný test studijních předpokladů,
  • písemný test z anglického jazyka,
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 110 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • Uchazeč může požádat o prominutí vykonání přijímací zkoušky.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 53 uchazečů.
 • Doložení maturitního vysvědčení a dokumentů prokazujících skutečnosti nutné pro prominutí části přijímací zkoušky je možné:
  • zasláním fyzické kopie poštou na adresu fakulty, nebo
  • přinést osobně na adresu fakulty v pracovní době, nebo
  • zaslat elektronicky ve formě autorizované konverze s ověřovací doložkou datovou schránkou nebo na e-mailovou adresu: jaroslav.petrik@unob.cz

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

Test studijních předpokladů

 • ověřuje matematické znalosti a dovednosti, numerické myšlení a logického uvažování
 • odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia
 • je to písemný test s výběrem možnosti
 • vždy právě jedna správná odpověď
 • doba trvání testu – 70 minut
 • je možné získat 0 – 60 bodů
 • požadované minimum je 10 bodů
 • Doporučená literatura

Test z anglického jazyka

 • Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2)
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Doba trvání testu 50 min
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů
 • Doporučená literatura

Prominutí vykonání Testu studijních předpokladů

 • Podmínkou je dosáhnout v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu na střední škole za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku studia a za 1. pololetí posledního ročníku studia studijní aritmetický průměr z matematiky nižší, než je hodnota 1,5.
 • Kladné stanovisko znamená, že uchazeč získává z této části přijímací zkoušky maximální počet bodů.

Prominutí vykonání Testu z anglického jazyka

 • Vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu zkoušku podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2 (úroveň 2 alespoň ve dvou dovednostech); a/nebo
 • vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu jinou jazykovou zkoušku odpovídající min. úrovni B1 podle SERR/CEF.
 • Kladné stanovisko znamená, že uchazeč získává z této části přijímací zkoušky maximální počet bodů.

Co je třeba splnit?

 • Podat písemnou Žádost o prominutí vykonání přijímací zkouškydo požadovaného termínu.
 • Přiložit k žádosti doklady prokazující tvrzené skutečnosti svědčící vyhovění žádosti.
 • Veškeré listiny je nutné doložit buď:
  • v listinné podobě – úředně ověřené kopii doručené osobně nebo doporučeně poštou na adresu: Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, Studijní skupina, Kounicova 65, 662 10 Brno (Prosté kopie listin pro účely vyřízení žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebudou akceptovány.)
  • elektronicky ve formě autorizované konverze s ověřovací doložkou. Necháte si ji vytvořit na poště (CzechPoint) a zašlete ji buď datovou schránkou nebo tuto konverzi zašlete přímo na e-mailovou adresu: jaroslav.petrik@unob.cz

Rozhodnutí o prominutí vykonání přijímací zkoušky

 • Rozhoduje děkan fakulty.
 • Kladné stanovisko přijde elektronicky do schránky v e-přihlášce.
 • Záporné usnesení bude uchazeči doručeno písemně.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 559

E-mail: fvl-studijni@unob.cz