Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie | FVZ | MGR | vojenské

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • Přijímací zkouška bude obsahovat čtyř části:
  • ověření studijních předpokladů,
  • písemný test z anglického jazyka,
  • praktické ověření tělesné zdatnosti,
  • písemný test předpokladů ke studiu
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 250 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • Vykonání přijímací zkoušky ani její části nelze prominout.
 • Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve Výcvikovém zařízení ve Vyškově.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 2 uchazeče.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.
 • Nezapomeňte si prostudovat podrobné pokyny k přijetí do vojenského studia.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

1. Ověření studijních předpokladů

 • Zvládnutí přijímacích zkoušek do studijního programu Farmacie na FaF UK Hradec Králové(=doložení originálu nebo úředně ověřené kopie pravomocného rozhodnutí o přijetí ke studiu studijního programu „Farmacie v akademickém roce 2024/2025, nebo 2023/2024 na Univerzitě Karlově v Hradci Králové.
 • Podrobné informace o přijímacích zkouškách na UK naleznete jejich webových stránkách.
 • Za doložení přijetí ke studiu získává uchazeč 100 bodů.

2. Test z anglického jazyka

 • Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2)
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Doba trvání testu 60 min
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů
 • Doporučená literatura

3. Ověření tělesné zdatnosti – tabulky

 • Skládá se ze dvou disciplín: 12-min běh a sed-lehy za minutu
 • Je nutné získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň 10 bodů dohromady z obou disciplín

4. Test předpokladů ke studiu

 • Ověření logického, numericko-analytického a kritického myšlení
 • Test s výběrem možností
 • Vždy pouze jedna správná odpověď
 • 25 otázek
 • Doba trvání testu 50 min
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů

Vykonání přijímací zkoušky ani její části nelze prominout.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Vojenská lékařské fakulta, Studijní oddělení

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Telefon: +420 973 253 060, +420 973 253 022

E-mail: fvz-student@unob.cz​