Průběh studia a vojenské služby u vojenského prezenčního studia

Průběh vojenské služby studentů Univerzity obrany se řídí zákony a předpisy platnými pro průběh služby vojáků z povolání Armády České republiky. Po vyrozumění o přijetí ke studiu na Univerzitě obrany a splnění podmínek pro službu vojáka z povolání mohou být uchazeči o prezenční vojenské studium navrženi k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Uchazeči jsou dnem povolání zařazeni u výcvikového zařízení Armády ČR ke kurzu základní přípravy, který absolvují před zahájením studia. Po absolvování základního vojenského výcviku jsou uchazeči přeloženi k Univerzitě obrany, zařazeni na služební místo studující VVŠ, čekatel a jmenováni do hodnosti svobodník. Současně se na základě příslušné dohody zavazují ke službě v Armádě ČR na dobu studia a po jeho ukončení na dobu dvojnásobku doby trvání studia (u studentů, kteří jsou předurčeni do studijní specializace Vojenský pilot na dobu trojapůlnásobku doby trvání studia). Po zápisu do studia a složení imatrikulačního slibu se stávají řádnými studenty Univerzity obrany. Studenti magisterských studijních programů Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií studují v první části studia ve studijních programech bez rozlišení odborností. Ve druhé části studia jsou zařazováni rozhodnutím děkana do jednotlivých studijních specializací na základě aktuálních požadavků Ministerstva obrany ČR, svých studijních výsledků, osobnostních předpokladů, zdravotní způsobilosti a svého zájmu o studijní specializaci.

Studenti jsou během přípravy zařazeni v hodnostním sboru čekatelů a jmenováni do hodností:  

  • svobodník – po dobu studia 1. ročníku
  • desátník – po dobu studia 2. ročníku
  • četař – po dobu studia 3. ročníku
  • rotný – po dobu studia 4. ročníku
  • rotmistr – po dobu studia 5. ročníku
  • nadrotmistr – po dobu studia 6. ročníku 

Jmenování do vyšší hodnosti je podmíněno ús​pěšným ukončením studia předchozího ročníku.

Řádná dovolená náleží všem studentům, vojákům z povolání, v délce stanovené základní týdenní doby služby vynásobené výměrou dovolené, jejíž výměra činí 6 týdnů v kalendářním roce. Studenti mají bezplatně zabezpečeno ubytování, vystrojení a základní učební pomůcky. Stravování si hradí ve zvýhodněné ceně stanovené pro zaměstnance vojenské správy. Součástí studia je vojenská příprava ve výcvikovém zařízení AČR, kde studenti získají potřebné vojenské a velitelské schopnosti a dovednosti. Úspěšné absolvování jednotlivých částí vojenské přípravy je podmínkou ke splnění studijních povinností pro zápis do dalšího ročníku a jmenování do důstojnické hodnosti po řádném ukončení studia (splnění kvalifikačního požadavku „Základní důstojnický kurz“). Absolventi magisterských studijních programů jsou po ukončení studia zařazeni na služební místa podle potřeb ozbrojených sil s perspektivou kariéry vojenského profesionála a jmenováni do základní důstojnické hodnosti poručík, absolventi delších než desetisemestrálních magisterských studijních programů do hodnosti nadporučík. Absolventi bakalářského studijního programu jsou podle služebního zařazení jmenováni do praporčické hodnosti, nebo do hodnosti poručík. V případě, že voják nesplní závazek k setrvání ve služebním poměru, ke kterému se zavázal při zahájení studia, je povinen uhradit vojenské správě náklady vynaložené na studium podle délky studia a doby trvání služebního poměru po jeho ukončení.