Doklady o studiu

Univerzita obrany vydává podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 57, svým studentům a absolventům následující doklady:

  • průkaz studenta 
  • výkaz o studiu 
  • vysokoškolský diplom 
  • dodatek k diplomu 
  • doklad o vykonaných zkouškách 
  • potvrzení o studiu 

Za první vydání dokladu se nepožaduje úhrada, stanovení výše a formy úhrady za další vydání dokladů je v kompetenci rektora Univerzity obrany (§ 57 odst. 1 zákona o vysokých školách). Za vydání druhopisu diplomu a druhopisu dodatku k diplomu je stanoven poplatek 100,- Kč za každý doklad. Tento poplatek je třeba uhradit formou kolku volně přiloženého k žádosti o vydání dokladu. Vydání druhopisů ostatních dokladů o studiu není zpoplatněno. O vydání druhopisu dodatku k diplomu může požádat pouze student, který vlastnil originál, tj. student, který ukončil studium po 1. 1. 2005.

Žádost o vydání dokladu o studiu

Průkaz studenta

Zapsaní studenti obdrží před zahájením akademického roku průkaz studenta – identifikační čipovou kartu. Tato karta slouží podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 57, čl. 3 jako průkaz studenta. Opravňuje jej ke vstupu do objektů školy, v nichž musí být vlastníkem nošena na viditelném místě. Průkaz studenta umožňuje objednávání stravy a vypůjčování studijních materiálů v knihovnách Univerzity obrany. Vlastník průkazu studenta Univerzity obrany má právo na bezplatné vystavení čtenářského průkazu Moravské zemské knihovny.

Studenti prezenční formy civilního studia Univerzity obrany mohou stejně jako studenti civilních vysokých škol požádat o vydání ISIC průkazu.

Průkaz přináší svému držiteli mnoho slev a výhod v oblasti denního života (nakupování, kina, divadla, restaurace, sportoviště) a cestování (levné letenky, jízdenky, ubytování, vstupné do památek). Kromě toho nově i sezónní slevy – v zimě slevy v lyžařských areálech v ČR a SR, v létě slevy na hudebních a filmových festivalech, v oblasti vodáckého sportu, cyklistiky atd. Plná platnost ISIC karty je 16 měsíců, vždy od září do prosince následujícího kalendářního roku. O kartu je možno zažádat kdykoliv v tomto období. Aktuální slevy a další informace o ISIC kartách najdete na https://www.isic.cz/slevy/.

Výkaz o studiu

je doklad, do něhož se zapisují zejména studijní předměty a výsledky kontroly studijní úspěšnosti nebo studijního výkonu.

Vysokoškolský diplom

je dokladem o absolvování akreditovaného studijního programu v příslušném studijním oboru. Vzor diplomu stanoví rektor Univerzity obrany. Absolvent studia v akreditovaném studijním programu obdrží  vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu zpravidla při slavnostní promoci.

Dodatek k diplomu

je vydáván dvojjazyčně (anglicko-česky).  Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Je určen pro popis podstaty, obsahu, úrovně a postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem kvalifikace, ke které je tento dodatek připojen. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Zároveň usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací.

Doklad o vykonaných zkouškách  nebo doklad o studiu (tj. potvrzení o skutečnosti, že žadatel je nebo v minulosti byl studentem Univerzity obrany) obdrží: