Kariéra

Výběrová řízení na Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka-velitelka Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

Starší asistent oddělení chemického vojska

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany

(64/392131/00/13/016/08/3/2222)

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavky – kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost – kapitán;

Místo výkonu služby: Vyškov.

Obsah činnosti

 • Výchovně vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů
 • Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblastech rozvíjených pracovištěm se zaměřením na odbornou činnost jednotek a zařízení chemického vojska.
 • Tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů vysoké vojenské školy.
 • Přednášení, vedení seminářů a cvičení. Průběžná kontrola plnění studijních povinností studentů.
 • Poskytování konzultací studentům, provádění expertizních a hodnotících činností.
 • Vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.
 • Podíl na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.
 • Řešení výzkumných úkolů v oblasti Ochrany vojsk a obyvatelstva, oponování vědeckých prací a přednášková činnost v anglickém jazyce.
 • Zpracování základních titulů studijní literatury všech typů pro studijní programy zabezpečované pracovištěm.
 • Publikování a prezentace výsledků tvůrčí činnosti na prestižních konferencích a v prestižních periodikách v rámci odborné komunity rozvíjeného vědního oboru.
 • Příprava a vedení odborných kurzů pro potřeby chemického vojska.
 • Konzultační činnost v oblastech zabezpečovaných pracovištěm ve prospěch 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec a Oddělení chemického vojska.

Termín obsazení místa – 1. 10. 2024

 

Minimální požadavky na uchazeče:

 • voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
 • vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru vojenská chemie nebo příbuzném oboru;
 • tvůrčí činnost v oboru vojenská chemie nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
 • minimálně 3 letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni rota, baterie, roj a vyšších,
 • vědecká, tvůrčí a publikační činnost v oboru;
 • splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu pro nižší důstojníky (08), nebo účastník probíhajícího kurzu pro nižší důstojníky (minimálně potvrzená nominace);
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.

Další požadavky na uchazeče:

 • organizační a pedagogické schopnosti;
 • schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblastech zabezpečovaných pracovištěm;
 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „Důvěrné“ (podle zákona 412/2005 sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“, přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 20. 8. 2024 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu: 

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973442432, Alc. 442432)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde

 

Místo a čas konání výběrového řízení: Vyškov, Ústav OPZHN,  Sídliště Víta Nejedlého, místnost D 125, dne 5. září 2024 od 09:00 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektoru – veliteli UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka – velitelka

Zveřejněno dne 9. července 2024