Kariéra

Výběrová řízení na Fakultu vojenského leadershipu

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

Starší asistent Skupiny průzkumu a elektronického boje

Katedry zpravodajského zabezpečení / K-111 Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(64/335863/00/13/064/08/2/2222)

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitán;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek: kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;

Místo: akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: kapitán;

Místo výkonu služby: Brno.

Obsah činnosti:

Výchovně vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.

Vedení a oponování závěrečných prací.

Podílí se na vojensko-profesní přípravě a výchově studentů vojenského studia a stálého stavu Univerzity obrany (dále jen „univerzita“).

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 7. 2024.

Minimální požadavky na uchazeče:

 • voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4letá praxe na štábních funkcích v oblasti zpravodajského zabezpečení na stupni rota, baterie, roj a vyšších;
 • splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu pro nižší důstojníky, nebo účastník probíhajícího kurzu pro nižší důstojníky (minimálně potvrzená nominace);
 • tvůrčí činnost v oblasti průzkumu a zpravodajské podpory, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.

Další požadavky na uchazeče:

 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);
 • organizační a pedagogické schopnosti;
 • znalost problematiky zpravodajského zabezpečení AČR s důrazem na průzkumu a ISR.

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ“ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 10. 5. 2024 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, fax: 973 442 613)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky univerzity, připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 44, přízemí, místnost 25, dne 24. 5. 2024 od 10.30 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

děkan

Zveřejněno dne 20. března 2024

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

Vedoucí Katedry vševojskové taktiky / K-110

Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany

(73/335840/00/13/011/07/2/3333*/05)

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování profesorem, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost – plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů a absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků.

Komplexní řízení činnosti katedry.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 9. 2024.

Minimální požadavky na uchazeče:

 • voják z povolání v hodnosti podplukovník se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
 • jmenování docentem na základě habilitace v bezpečnostním oboru nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;
 • splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu generálního štábu, nebo účastník probíhajícího kurzu generálního štábu (minimálně potvrzená nominace);
 • tvůrčí činnost v oboru vojenský management, teorie obrany státu nebo příbuzném, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;
 • osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení)  nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky na uchazeče:

 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);
 • podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ“ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 23. 5. 2024 s přehledem vědecké a publikační činnosti a dokladem o splnění podmínek stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 24 32)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (dále jen „univerzita“), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Kounicova 65, místnost č. 144, dne 7. 6. 2024 od 08.00 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

plukovník gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D.

děkan

Zveřejněno dne 8. března 2024