Kariéra

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

Zástupce ředitele centra – Vedoucí oddělení obranných analýz
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií
Univerzity obrany

 (73/392138/00/13/001/07/2/3333*)

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování docentem na základě habilitace, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost – plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

Obsah činnosti:

Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů a absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých pracovníků.

Komplexní řízení činnosti Oddělení obranných analýz.

 

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 1. 2025

 

Minimální požadavky na uchazeče:

  • voják z povolání v hodnosti podplukovník se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
  • vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu nebo ekvivalent, nebo min.
    4-letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, základna, agentura a vyšších;
  • absolvent kurzu generálního štábu, nebo účastník probíhajícího kurzu generálního štábu (minimálně potvrzená nominace)
  • tvůrčí činnost v oblasti přípravy a použití ozbrojených sil, nebo služba v zahraničních operacích nebo na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
  • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 3333;
  • osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení), nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky na uchazeče:

  • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);
  • podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ“ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání;

 

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 8. 7. 2024 s přehledem vědecké a publikační činnosti a dokladem o splnění podmínek stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 24 32)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde

Součástí pohovoru s uchazečem je prezentace záměru rozvoje pracoviště.

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 22.7. 2024 od 14:00 hod.

 

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

 brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka-velitelka UO

Zveřejněno dne 3. června 2024