Kariéra

Výběrová řízení na Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany, vypisuje rektorka-velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

 Akademický pracovník oddělení strategického řízení obrany

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany

(99/345877/00/14/2/3333)

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou v délce 12 měsíců od vzniku pracovního poměru s možností prodloužení – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu nebo ekvivalent

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 3333.

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 12-14 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent (dále jen „titul“):

Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

12 PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů a absolventů vysokých škol – při dosažení odpovídajícímu vysokoškolskému vzdělání;

13 PT – vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;

14 PT – tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;

Předpokládaný termín obsazení místa – od 1. 2. 2023

Minimální požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v bezpečnostním oboru nebo v příbuzném;
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 3333 nebo jiná odpovídající standardizované jazykové zkoušce.

Další požadavky na uchazeče:

 • teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti vojenskostrategických studií a příbuzných bezpečnostních oborů;
 • pedagogická praxe na VŠ, praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a distančních (e-learningových) forem vzdělávání;
 • praxe v oblasti vědeckovýzkumné práce a publikační činnost v oblasti vojenskostrategických studií;
 • zkušenosti ze zahraničních misí nebo z práce v mezinárodních štábech;
 • organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;
 • dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);
 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ“ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 20. listopadu 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Bc. Eva STAŇKOVÁ (tel. 973 442 697, Alc. 442 697)

Oddělení personální

Univerzita obrany

Kounicova 65

662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu, občanské a morální bezúhonnosti a poučení a čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání na UO k § 303 ZP.

Potřebné tiskopisy najdete zde 

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 29. listopadu 2022 od 10,00 hod.

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka-velitelka UO 

Zveřejněno dne 20. října 2022

V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka – velitelka výběrové řízení na obsazení místa:

 Akademický pracovník oddělení bezpečnostních a obranných studií

Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/345863/00/13/2/3333)

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 1. 2024 (s možností prodloužení) – rozsah pracovní doby 20 hodin týdně.

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (14);

Místo – akademický pracovník;

Platová třída – předpokládaná PT 13-15 podle požadované činnosti, v kontextu skutečně dosaženého akademicko-vědeckého titulu, vědecké hodnosti a označení docent nebo profesor (dále jen „titul“):¨

 1. PT – Mgr. (RNDr., Ing.);
 2. PT – Ph.D. (CSc., Dr.);
 3. PT – docent;
 4. PT – profesor.

Místo výkonu práce – Brno.

Obsah činnosti v kontextu skutečně dosaženého akademického titulu:

 1. PT – vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů a absolventů vysokých škol;
 2. PT – vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, provádění tvůrčí činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti, přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí činnosti;
 3. PT – tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací;
 4. PT – tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol.

Předpokládaný termín obsazení místa – od 1. 2. 2023

Minimální požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru bezpečnostních studií nebo mezinárodních vztahů nebo v příbuzném nebo ekvivalent,
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle standardizační dohody NATO STANAG 6001 na úrovni SLP 2222 nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka.

Další požadavky na uchazeče:

 • akademický titul – Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu;
 • teoretické znalosti a praktické zkušenosti z oblasti bezpečnostních a obranných studií, politologie, mezinárodních vztahů a příbuzných bezpečnostních oborů;
 • pedagogická praxe na VŠ, praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých a distančních (e-learningových) forem vzdělávání;
 • praxe v oblasti vědeckovýzkumné práce a publikační činnost ve výše uvedených oborech;
 • organizační schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;
 • dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);
 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení TAJNÉ“ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 22. 12. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Bc. Eva STAŇKOVÁ (tel. 973 442 393, Alc. 442 393)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 Brno

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o zdravotním stavu, občanské a morální bezúhonnosti a poučení a čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání na UO k § 303 ZP.

Potřebné tiskopisy najdete zde      

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: CBVSS UO, Brno, ulice Tučkova 23, místnost C-112 (přízemí za vrátnicí vpravo) ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 14:00 hod.

Uchazeč je při zahájení VŘ povinen prokázat svoji totožnost (předložit OP nebo cestovní pas).

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou. Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise o posouzení uchazečů.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka-velitelka UO 

Zveřejněno dne 21. listopadu 2022

 

Podle ustanovení § 77 zákona o vysokých školách a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje rektorka-velitelka Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení místa:

Starší vedoucí vědecký pracovník oddělení vojenskostrategických studií
Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany

 (73/344165/00/13/001/07/2/3333*/07)

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovníka;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Jmenování profesorem, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, oddělení, ředitelství, velitelství sil;

Kvalifikační požadavek – kurz generálního štábu (07);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 3333;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost – plukovník;

Místo výkonu služby – Brno.

Obsah činnosti:

Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií.

Řízení a koordinace tvůrčího rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání frekventantů programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany a v přípravě vědeckých pracovníků.

Výkon výchovně vzdělávací činnosti a vedení studentů vysoké školy a účastníků kariérových kurzů se zaměřením na vojenské umění (vojenská strategie, operační umění a taktika), analýzu operačního prostředí, krizové řízení, přípravu a použití ozbrojených sil.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 3. 2023

Minimální požadavky na uchazeče:

 • voják z povolání v hodnosti podplukovník  se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
 • jmenování docentem na základě habilitace v oboru vojenský management nebo příbuzném nebo ekvivalent, nebo min. 4 letá praxe ve velitelských nebo štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil;
 • splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu generálního štábu, nebo účastník probíhajícího kurzu generálního štábu (minimálně potvrzená nominace);
 • tvůrčí činnost v oblasti strategického řízení a podpory strategického rozhodování, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 2222;
 • osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení) nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Další požadavky na uchazeče:

 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením);

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ“ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 23. 12. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

o.z. Ing. Vít MORÁVEK (tel. 973 442 432, Alc. 44 24 32)

Univerzita obrany

Oddělení personální

Kounicova 65

662 10 BRNO

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde      

Místo a čas konání pohovorů s uchazeči: Brno, ulice Tučkova 23, metodický kabinet B-416 dne 10. 1. 2023 od 10,00 hod.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce UO, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.

rektorka-velitelka UO 

Zveřejněno dne 23. listopadu 2022