Bezpečnost a obrana | FVL | NMGR | vojenské a civilní |

Přijímací řízení do AR 2023/2024

 • Za příznivé epidemiologické situace proběhnou přijímací zkoušky v prezenční formě.
 • POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží do schránky v e-přihlášce!
 • Přijímací zkouška bude obsahovat tři části:
  • testu z krizového řízení,
  • testu z právního systému České republiky v oblasti bezpečnosti,
  • testu z anglického jazyka.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 110 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • K přijetí je nutné mít řádně ukončené bakalářské vzdělání (nezáleží na oboru předchozího studia).
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • V akademickém roce 2023/2024 lze přijmout maximálně 74 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

Test z krizového řízení

 • Test je zaměřen na ověření znalostí z oblasti managementu rizik, přírodních a antropogenních mimořádných událostí, národního systému krizového řízení (orgány krizového řízení a jejich role, krizové štáby, havarijní a krizové plánování, ochrana kritické infrastruktury, hospodářská opatření pro krizové stavy) na úrovni obsahové náplně bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana.
 • Test s výběrem možností, u všech úloh, uchazeč vybírá jedinou správnou z variant odpovědí.
 • Lze získat 0 – 30 b.
 • Doba trvání testu 30 min.
 • Je nutné získat minimálně 15 bodů.

Test z právního systému ČR v oblasti bezpečnosti

 • Test je zaměřen na ověření znalostí z práva na úseku bezpečnosti státu, krizového řízení a mezinárodně právních aspektů bezpečnosti České republiky a mezinárodního humanitárního práva.
 • Test s výběrem možností, u všech úloh, uchazeč vybírá jedinou správnou z variant odpovědí.
 • lze získat 0 – 30 b.
 • doba trvání testu 30 min.
 • Je nutné získat minimálně 10 bodů.

Test z anglického jazyka

 • Test obsahuje čtení s porozuměním, gramatiku, slovní zásobu.
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2).
 • lze získat 0 – 50 b.
 • doba trvání testu 50 min.
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 559