Bezpečnost a obrana | FVL | NMGR | vojenské a civilní

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží elektronicky do schránky v e-přihlášce!
 • Přijímací zkouška bude obsahovat tři části:
  • test z krizového řízení,
  • test z právního systému České republiky v oblasti bezpečnosti,
  • test z anglického jazyka.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 110 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • K přijetí je nutné mít řádně ukončené bakalářské vzdělání (nezáleží na oboru předchozího studia). O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 52 uchazečů.
 • Doložení bakalářského diplomu je možné:
  • zasláním fyzické kopie poštou na adresu fakulty, nebo
  • přinést osobně na adresu fakulty v pracovní době, nebo
  • zaslat elektronicky ve formě autorizované konverze s ověřovací doložkou datovou schránkou nebo na e-mailovou adresu: jaroslav.petrik@unob.cz

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

Test z krizového řízení

 • Test je zaměřen na ověření znalostí z oblasti managementu rizik, přírodních a antropogenních mimořádných událostí, národního systému krizovéhořízení (orgány krizového řízení a jejich role, krizové štáby, havarijní a krizové plánování, ochrana kritické infrastruktury, hospodářská opatření pro krizové stavy) na úrovni obsahové náplně bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana.
 • Test s výběrem možností, u všech úloh, uchazeč vybírá jedinou správnou z variant odpovědí.
 • Lze získat 0 – 30 b.
 • Doba trvání testu 30 min.
 • Je nutné získat minimálně 15 bodů.
 • Doporučená literatura k přípravě na přijímací řízení

Test z právního systému ČR v oblasti bezpečnosti

 • Test je zaměřen na ověření znalostí z práva na úseku bezpečnosti státu, krizového řízení a mezinárodně právních aspektů bezpečnosti České republiky a mezinárodního humanitárního práva.
 • Test s výběrem možností, u všech úloh, uchazeč vybírá jedinou správnou z variant odpovědí.
 • Lze získat 0 – 30 b.
 • Doba trvání testu 30 min.
 • Je nutné získat minimálně 10 bodů.
 • Doporučená literatura k přípravě na přijímací řízení

Test z anglického jazyka

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 559

Zde budou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek.