→ NOVINKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ←

CO LZE STUDOVAT

VOJENSKÝ LEADERSHIP

VOJENSKÉ TECHNOLOGIE

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

UŽITEČNÉ INFORMACE
Uchazeč o studium podává elektronickou přihlášku ke studiu ve studijním programu s uvedením studijního oboru. Přijímací řízení s uchazečem se zahajuje doručením přihlášky na Univerzitu obrany, nebo na fakultu, která uskutečňuje příslušný studijní program. Pravidla přijímacího řízení a podrobné podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na  Univerzitě obrany a na fakultách  schvaluje akademický senát podle § 27, písmeno e) zákona o vysokých školách.

 

Informace o přijímacích zkouškách, o konání přijímacího řízení, o výsledcích přijímacího řízení, se zveřejňují podle ustanovení § 1 až 3 vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb., na úřední desce a na internetových stránkách univerzity.

 

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje Univerzita obrany, (doktorský studijní program Ochrana vojsk a obyvatelstva a studijní program Vojenská logistika), rozhoduje rektor. Písemné rozhodnutí ve věci přijímacího řízení se uchazeči doručuje dle § 69a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Uchazeč má právo nahlédnout do spisu k přijímacímu řízení až po oznámení rozhodnutí. Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský je řádné ukončení v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

 

Uchazeč o vojenské prezenční studium z řad občanské mládeže musí splňovat podmínky pro povolání do služebního poměru podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů.

U testu z anglického jazyka v přijímacím řízení do souvislých magisterských studijních programů na Fakultě vojenského leadershipu (Řízení a použití ozbrojených sil) a Fakultě vojenských technologií (Vojenské technologie strojní, Vojenské technologie elektrotechnické a Kybernetická bezpečnost) se předpokládá minimální vstupní úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce, případně zkouška podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1+ – 2 (Standardized Language Profile).


Za doklad o vykonání jazykové zkoušky odpovídající minimálně úrovni B1 podle SERR/CEF se rozumí jeden z těchto certifikátů:​

​​B2​Státní jazyková zkouška základní
​C1​Státní jazyková zkouška všeobecná
​C2​Státní jazyková zkouška speciální
​B1​Cambridge English: Preliminary for Schools, také známý jako Preliminary English
Test for Schools (PET for Schools)
​B1​Cambridge English: Preliminary, také známý jako Preliminary English Test (PET)
​B1​Cambridge English: Business Preliminary, také známý jako Business English
Certificate Preliminary (BEC Preliminary)
​B1​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 140 až 159
​B2​Cambridge English: First for Schools, také známý jako First Certificate in English
for Schools (FCE for Schools)
​B2​Cambridge English: First, také známý jako First Certificate in English (FCE)
​B2​Cambridge English: Business Vantage, také známý jako Business English
Certificate Vantage (BEC Vantage)
​B2​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179
​C1​Cambridge English: Advanced, také známý jako Certificate in Advanced English
(CAE)
​C1​Cambridge English: Business Higher, také známý jako Business English Certificate
Higher (BEC Higher)
​C1​Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 180 až 199
​C2​Cambridge English: Proficiency, také známý jako Certificate of Proficiency
in English (CPE)
​C2​IELTS Academic stupeň 8,5+
​C1​IELTS Academic stupeň 7–8
​B2​IELTS Academic stupeň 5,5–6,5
​B1​IELTS Academic stupeň 4–5
​C2​IELTS General Training stupeň 8,5+
​C1​IELTS General Training stupeň 7–8
​B2​IELTS General Training stupeň 5,5–6,5
​B1​IELTS General Training stupeň 4–5
​B1, B2, C1, C2​​ELSA – English Language Skills Assessment
​B1, B2, C1, C2​​JETSET ESOL International Qualifications
​B1, B2​EFB – English for Business (Level 1, 2, 3)
​C1, C2​EFB – English for Business (Level 4)
​A2–B1​telc English A2–B1 (duální zkouška, na certifikátu musí být uvedeno výsledné
hodnocení B1)
​B1–B2​telc English B1–B2 (duální zkouška)
​B2–C1​telc English B2–C1 University (duální zkouška)
​B1​telc English B1
​B2​telc English B2
​B1​telc English B1 Business
​B1​telc English B1 Hotel and Restaurant
​B2​telc English B2 Business
​B2​telc English B2 Technical
​C1​telc English C1
​C2​telc English C2
​B1, B2​TOEIC® Listening and Reading Test: 550–780 (B1); 785–940 (B2)
(znalost všech jazykových dovedností se dokládá i níže uvedeným certifikátem)
​B1, B2​TOEIC® Speaking and Writing Test: 240–300 (B1); 310–390 (B2)
​B1​TOEIC Bridge™: 170–180 (B1)
​B1, B2​TOEFL iBT®: 57–86 (B1); 87–109 (B2)
​B1, B2​TOEFL® iTP: 460–542 (B1); 543–626 (B2)
​B1, B2​TOEFL® Junior™ (Standard): 745–835 (B1); 850–900 (B2)
​B1, B2​TOEFL® Junior™ (Comprehensive): 322–337 (B1); 341–352 (B2)
Listening Comprehension: 150–156 (B1); 157–160 (B2)
Reading Comprehension: 151–156 (B1); 157–160 (B2)
Speaking: 11–13 (B1); 14–16 (B2)
Writing: 10–12 (B1); 13–16 (B2)
​C1​TOEIC® Listening and Reading Test: 945–990 (C1)
(pro prokázání všech jazykových dovedností třeba předložit i níže uvedený
certifikát)
​C1​TOEIC® Speaking and Writing Test: 400 (C1)
​C1​TOEFL iBT®: 110–120 (C1)
​B1​Pearson Tests of English General (Level 2)
​B2​Pearson Tests of English General (Level 3)
​C1​Pearson Tests of English General (Level 4)
​C2​Pearson Tests of English General (Level 5)
​B1–C2​City & Guilds International ESOL and International Spoken ESOL Achiever
​B1​Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 2
​C1​Zkouška podle NATO STANAG 6001 – úroveň 3

Univerzita obrany (dále jen „UO“) nabízí zájemcům o studium v bakalářských a souvislých pětiletých magisterských studijních programech na Fakultě vojenského leadershipu (FVL) a Fakultě vojenských technologií (FVT) přípravné kurzy, jejichž cílem je usnadnit uchazečům o studium přípravu na přijímací zkoušky a umožnit jim ověřit si své vzdělávací schopnosti, znalosti z anglického jazyka a tělesnou zdatnost.

Přípravné kurzy jsou zdarma.

Podmínkou pro přihlášení se do všech přípravných kurzů je podaná a fakultou potvrzená přihláška ke studiu na UO. 

Kontakt

Studijní oddělení Univerzity obrany

Mgr. Hana Navrátilová, tel.: 973 442 772, e-mail: hana.navratilova@unob.cz

Anglický jazyk


 

Fakulta vojenského leadershipu 

Test studijních předpokladů (bakalářské a magisterské souvislé studium)

Krizové řízení (Navazující magisterské studium – Bezpečnost a obrana)

Právní systém ČR v oblasti bezpečnosti (Navazující magisterské studium – Bezpečnost a obrana)


 

Fakulta vojenských technologií

Test studijních předpokladů (magisterské souvislé studium)

Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (navazující magisterské studium)

Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní (navazující magisterské studium)

Letecké a radiotechnické obranné technologie (navazující magisterské studium)

Pro splnění této části přijímací zkoušky musí uchazeč získat alespoň minimální počet 1 bod z jedné nebo druhé disciplíny a zároveň musí získat alespoň minimální počet 10 bodů z ověření tělesné zdatnosti celkem (například 3+7, 5+5, 10+1 bodů). Výsledek fyzického ověření tělesné zdatnosti je hodnocen na základě následujícího bodového hodnocení:

Přezkoušení tělesné výkonnosti a jeho hodnocení 

Bodovací tabulka – MUŽI
DisciplínaBodyDisciplínaBody
Dvanáctiminutový běhSed – leh / za jednu minutu
3000m255225
2850m225022
2700m194819
2600m164516
2500m134213
2400m103910
2300m7367
2200m5335
2100m3303
2000m1281
méně než 2000m0méně než 280

 

Bodovací tabulka ŽENY
DisciplínaBodyDisciplínaBody
Dvanáctiminutový běhSed – leh / za jednu minutu
2550m255025
2500m224822
2450m194619
2400m164316
2300m134013
2200m103710
2100m7347
2000m5315
1900m3283
1800m1251
méně než 1800m0méně než 250