Právě si prohlížíte Odborný seminář v poslaneckém výboru pro obranu

Odborný seminář v poslaneckém výboru pro obranu

Ve středu 27. března proběhl ve Výboru pro obranu na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odborný seminář věnovaný problematice Inteligentních dopravních systémů.

Odborný seminář v poslanecké sněmovně, který se konal pod záštitou předsedy Výboru pro obranu PSP ČR Mgr. Lubomíra Metnara, ve spolupráci se Sdružením pro telematiku a s podporou Českého vysokého učení technického (ČVUT) a Univerzity obrany (UO), otevřel otázku Inteligentních dopravních systémů (Inteligent Transport System, ITS) a jejich role pro obranu státu. Jednání zahájil předseda Výboru pro obranu a bývalý ministr obrany České republiky (ČR) Mgr. Lubomír Metnar z pozice zastřešujícího orgánu, následně doplnil kontext s požadavky především kritické dopravní infrastruktury, její kapacity a resilience v návaznosti na obranu státu. Konkrétní vizi v oblasti uplatnění inteligentních dopravních systémů při obraně státu prezentoval prezident Sdružení pro dopravní telematiku Ing. Roman Srp. Vybrané technologie ITS s potenciálem uplatnění při obraně státu následně představil zástupce Katedry dopravní telematiky Fakulty dopravní ČVUT v Praze doc. Tomáš Tichý. Konkrétní provázání s kapacitními požadavky a odolností kritické dopravní infrastruktury (v rámci především Host Nation Support) doplnil proděkan pro vědeckou činnost a vedoucí skupiny vojenské dopravy Katedry logistiky Fakulty vojenského leadershipu UO v Brně pplk. doc. Martin Vlkovský. Následný prostor pro diskuzi byl zahájen náčelníkem generálního štábu Armády České republiky (AČR) genpor. Ing. Karlem Řehkou, který identifikoval konkrétní úzká místa v oblasti kritické dopravní infrastruktury z pohledu AČR a konstatoval úlohu ČR, která v kontextu Host Nation Support plní úlohu přijímající, vysílající i tranzitní země. Náčelník generálního štábu AČR dále zmínil potřebu rychle a efektivně integrovat přelomové technologie do podmínek AČR obecně.

V rámci diskuze se vyjádřila většina klíčových partnerů – zástupci ministerstev obrany a dopravy, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, Policejního prezidia, Správy železnic, Správy státních hmotných rezerv, ÚAMK, CEDA MAPS, Agentury logistiky a další zástupci průmyslu a vysokých škol.

Problematika byla zastřešena i iniciativami (projekty), které představil prorektor pro vnitřní řízení a kvalitu UO v Brně plk. gšt. doc. Pavel Foltin. Jednalo se o současně řešený projekt Technologické agentury České republiky (TAČR) – KRIZTRANS a rovněž připravované projekty v rámci Horizon Europe a TAČR Doprava 2030. Běžící projekty (např. s ČVUT) zmínil i náčelník generálního štábu AČR, na což navázal první zástupce náčelníka generálního štábu genpor. Ing. Miroslav Hlaváč s poznámkou k nezbytnosti sledovat efektivitu spolupráce na projektech, kdy klíčovým faktorem čas. První zástupce náčelníka generálního štábu informoval auditorium o připravovaném stěžejnímu dokumentu k Host Nation Support, jež má být přijat v druhé polovině roku 2024, a dále uvedl, že v rámci řízení dopravy je třeba budovat systém, který bude zajišťovat vojenský i civilní provoz využitelný i pro Integrovaný záchranný systém ČR.

Náčelník generálního štábu AČR ocenil spolupráci s akademickou sférou a upřesnil možnosti dalšího postupu na existujících vědecko-výzkumných a expertních platformách s respektováním kybernetické ochrany informačních zdrojů při zavádění nových přístupů. Odborný seminář zakončil závěrečným slovem předseda Výboru pro obranu s předpokladem dalšího setkání a rozvíjení otevřených témat v dopravě a inteligentních dopravních systémech s podporou a apelací na větší spolupráci ve vědecko-výzkumných aktivitách.

Autor: Martin Vlkovský, foto: Výbor pro obranu