Právě si prohlížíte Výsledky soutěže STČ na FVL

Výsledky soutěže STČ na FVL

Dne 23. května proběhla Vědecká konference studentů FVL v rámci soutěže Studentské tvůrčí činnosti, která byla vyhlášena děkanem FVL dne 14. února 2024. Oficiální zahájení soutěže proběhlo v Síni vědecké rady za účasti děkana FVL plk. gšt. Ing. Jana Drozda, Ph.D. Děkan fakulty v úvodu před samotným průběhem soutěže uvedl, že studentská tvůrčí činnost má již hlubokou tradici a současní studenti jsou její pokračovatelé. Dále uvedl, že studenti mají jedinečnou možnost prezentovat výsledky své vědecké činnosti a připravit se na obhajoby diplomových prací u státních závěrečných zkoušek.   

Celkově se do soutěže STČ u FVL zapojilo na 36 studentů 3. až 5. ročníku. Studentské práce a projekty přihlášené do soutěže byly obhajovány v 5 sekcích s těmito výsledky.

V první sekci, kde byl předsedou doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc., se umístil na 1. místě rtn. Jiří Procházka, který prezentoval práci „Využití 3D tisku pro plnění úkolů ženijní podpory“. Cílem práce bylo identifikovat možnosti technologie 3D tisku a následně je aplikovat do oblastí opatření ženijní podpory. Jednotlivé návrhy modelů by mohly dále sloužit pro jejich další zkoumání a následně i otestování v praxi. V první části je popsána technologie 3D tisku, její metody a materiály pro tisk. Druhá část je zaměřena na ženijní opatření a činnosti spadající do nich. Dále zde jsou uvedeny příklady možného využití 3D tisku zařazené do konkrétních činností ženijní podpory a SWOT analýza, zabývající se zařazením 3D tisku do ženijní podpory v ozbrojených silách České republiky. Studenta z této sekce vedl kpt. Ing. Martin Sedláček, Ph.D.

Druhá sekce pracovala pod vedením děkana fakulty plk. Drozda. Vítěz druhé sekce rtn. Petr Barvík s prací „Doplňování zálohy Ozbrojených sil České republiky“ jehož práci vedl doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D., se zabýval problematikou zhodnocení současného stavu zálohy ozbrojených sil České republiky a úroveň informovanosti současné generace studentů vybraných vysokých a středních škol ve vybraném regionu. Práce se zaměřila na zhodnocení informovanosti občanů České republiky o problematice zálohy ozbrojených sil a zejména ochotě sloužit a motivaci se zapojit do obrany státu především mladší generací.

Vítězem třetí sekce, které předsedal prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc., se stal rtm. Adam Vaculík s prací „Komparativní analýza věžových a bezvěžových minometů s ohledem na jejich využití pro přímou palebnou podporu“. Jeho práci vedl kpt. Ing. Viktor Vitoul. Hlavním cílem práce bylo komparativní metodou zhodnocení samohybných věžových a bezvěžových minometů s ohledem na jejich použití pro přímou palebnou podporu. Výsledek práce byl podpořen bohatou přílohou částí.

Ve čtvrté sekci se umístila na 1. místě čet. Tereza Domesová, která prezentovala „Autonomní systémy ve vojenské a civilní sféře, postoje jejich obsluhy“. Její práci vedl plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Martin Blaha, Ph.D. Tato práce se zaměřuje na problematiku postojů obsluhy k autonomním systémům s cílem získat orientační přehled o postojích profesionálních řidičů na tuto technologii. Předseda komise čtvrté sekce Ing. et Ing. Vlastimil Šlouf, Ph.D., MBA uvedl, že: „Vítězka čet. Tereza Domesová již nyní spolupracuje s ČVUT na svém výzkumu. Zabývá se možnostmi rozvoje autonomních prostředků, je přesvědčená o tom, že již její generace velitelů zažije autonomní prostředky nejpokročilejší úrovně v rámci své praxe.“

Pátá sekce proběhla u Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN) ve Vyškově pod vedením předsedy komise plk. gšt. prof. Ing. Stanislava Floruse, CSc. Soutěž studentské tvůrčí činnosti má u ÚOPZHN dlouhodobou tradici a ze strany studentů je o tuto formu činnosti velký zájem. Tato skutečnost je dána i tím, že akademickými pracovníky ústavu je studentům objasňován význam této aktivity z hlediska zvyšování jejich odborné úrovně, možnosti systematicky pracovat na tématu úzce spojeném s diplomovou prací a vyzkoušet si obhajobu výsledků vlastní tvůrčí činnosti před komisí odborníků v dané oblasti. Na 1. místě se umístil rtm. Jakub Pavlík s prací „Analýza betonů kontaminovaných alkoholy souvisejícími s Úmluvou o zákazu chemických zbraní.“, vedoucí práce kpt. Ing. Tomáš Rozsypal, Ph.D. Studie se zabývá analýzou potenciálně kontaminovaných vzorků betonu odebraných z místa údajného použití bojových chemických látek pomocí plynové chromatografie.  Odborná úroveň a přínos pro rozvoj oboru byla spatřována nejen v teoretické části, ale i praktické experimentální, kde výsledky byly podpořeny grafickou částí a čerpání dat z mnoha zahraničních zdrojů.

Na základě posouzení úrovně všech zpracovaných studentských prací a provedených obhajobách u jednotlivých sekcí navrhuje děkan fakulty plk. gšt. Ing. Jan Drozd, Ph.D. na udělení Ceny rektorky za STČ v letošním roce, studentku 3. ročníku studijní specializace velitel dělostřeleckých jednotek, čet. Terezu Domesovou.

Vlastní soutěž poukázala na neustále se zvyšující úroveň kvality soutěžních prací a schopnosti prezentovat výsledky tvůrčí činnosti. Většina soutěžních prací vykazovala zvyšující se odbornou (vědeckou) úroveň s použitím vhodných vědeckých metod řešené problematiky a oproti minulým rokům zde byl kvalitativní posun zejména v použití prvků umělé inteligence.

Autor: Milan Žilínek, foto: Viktor Sliva