Věda

Projekty evropských strukturálních fondů

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Mobilita na Univerzitě obrany v Brně

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017192

Období realizace: 1. 12. 2021 – 30. 6. 2023, tj. 19 měsíců

Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Investiční priorita: IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na pracovní pobyt výzkumných pracovníků Univerzity obrany v zahraničí. V rámci těchto pobytů se budou výzkumní pracovníci přímo podílet na řešení vědeckých projektů převážně vojensko-obranného charakteru. Při této činnosti bude docházet k vzájemnému sdílení zkušeností, přístupů k badatelské činnosti a v neposlední řadě i k navázání osobních kontaktů pro budoucí mezinárodní spolupráci.

Výzkumný pracovník může zažádat i o podpůrný nástroj: podpora rodiny výzkumného pracovníka.

Budou realizovány klíčové aktivity popsané v žádosti o podporu:

  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
  • Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

 

Financování projektu:

Maximální výše prostředků na realizaci projektu zařazených do rozpočtu výdajů kapitoly 307, připadajících na způsobilé výdaje financované z OP VVV činí 6 790 209,00 Kč, z toho z Evropského sociálního fondu, tj. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu 85 % tedy 5 771 677,65 Kč a z toho ze SR, tj. prostředky ze SR na část národního spolufinancování 15 % tedy 1 018 531,35 Kč.