Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě obrany

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů je  Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany, IČ: 60162694, datová schránka hjyaavk. Univerzita obrany, jako dílčí správce osobních údajů je státní vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Univerzita obrany zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle Zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Rezort Ministerstva obrany, jehož součástí je i Univerzita obrany ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Janu Poddanou Ph.D. Pověřence je možno kontaktovat na adrese náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6, e-mail: jana.poddana@sis.acr.

Informace o účelech zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů na UO vyplývají zejména ze zákona o vysokých školách stanoveného rozsahu činnosti státní vysoké školy. Jedná se o uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“), s tím související administrativy a provozu, doplňkové činnosti a informační a propagační činnosti.

Typické kategorie osob (subjektů údajů), jejichž osobní údaje se na UO zpracovávají

Uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, externí spolupracovníci apod.

Typické kategorie zpracovávaných osobních údajů

UO zpracovává např. identifikační osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o studiu, kvalifikační údaje, údaje o zaměstnání, údaje související s tvůrčí činností, ekonomické údaje, provozní a lokační údaje a zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o zdravotním stavu a členství v odborech).

Právní důvody zpracování osobních údajů

Nejčastějšími právními důvody pro zpracování osobních údajů na UO jsou plnění úkolů veřejné vysoké školy ve veřejném zájmu, plnění právní povinnosti a plnění smlouvy. Dalšími právními důvody pro zpracování osobních údajů mohou být souhlas subjektu údajů a oprávněný zájem UO.

Předávání osobních údajů

V některých případech, na základě zákona nebo na základě smlouvy či souhlasu subjektu údajů, může UO předat či předávat osobní údaje zpracovateli, příjemci či třetí straně.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje se na UO zpracovávají v listinné formě a v elektronických informačních systémech pouze po nezbytně nutnou dobu vztahující se k danému účelu. Tato doba je stanovena zákonem nebo platným spisovým a skartačním řádem rezortu MO. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje archivovány nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů a jejich uplatnění

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům, jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu UO, Kounicova 44, 602 00 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu podatelna@unob.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u Pověřence pro ochranu osobních údajů rezortu MO, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje: jana.poddana@sis.acr., tlf. 973 229 360.