Kariéra

Výběrová řízení na Fakultu vojenského zdravotnictví

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení služebního místa:

Starší asistent (jen ve školách) skupiny managementu a medicíny katastrof

Katedry organizace vojenského zdravotnictví a managementu K-302

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

(64/345959/13/01/08/2/2222)

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti kapitána;

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Kvalifikační požadavek – kurz pro nižší důstojníky (08);

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SPL 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost: kapitán;

Místo výkonu služby: Hradec Králové.

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací.

Provádí výuku v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednáší.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Zabezpečení přednáškové činnosti, praktických cvičení, seminářů a konzultací v magisterských a bakalářských studijních programech.

Průběžně kontroluje plnění studijních povinností studentů.

Poskytuje konzultace studentům, provádí expertizní a hodnotící činnosti, hodnotí seminární práce, vede a oponuje závěrečné práce.

Podílí se na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista.

Vykonává publikační a sebevzdělávací aktivity.

Využívá velitelsko – manažerské zkušenosti se zaměřením na taktické a operační plánování, výstavbu a vedení činnosti vojsk ovlivňující zdravotnické zabezpečení na taktickém stupni.

Přispívá k přípravě podkladů pro řešení výzkumného záměru fakulty a účastní se řešení vybraných výzkumných a expertizních úkolů katedry.

Rozvíjí pedagogickou činnost ve studijních oborech specializace ve zdravotnictví a v magisterských studijních programech FVZ UO.

Zodpovídá za výuku a výcvik studentů fakulty a účastníků kurzů v oblasti krizového řízení, taktické přípravy a přípravy v poli se zaměřením na provázanost vševojskové a taktické problematiky se zdravotnickým zabezpečením vojsk v bojových i nebojových podmínkách.

Rozvíjí pedagogickou činnost v kurzech celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v kurzech pro ostatní profesionály AČR.

Spolupodílí se na tvorbě studijních textů, vede bakalářské práce, školí studenty v rámci studentské tvůrčí činnosti, poskytuje konzultace, provádí hodnocení studentů.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1. 3. 2023

Minimální požadavky na uchazeče:

  • voják z povolání v hodnosti nadporučík se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
  • úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Řízení a použití ozbrojených sil, příbuzném oboru nebo oborech vojenského zdravotnictví;
  • splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu pro nižší důstojníky (08), nebo účastník probíhajícího kurzu pro nižší důstojníky (minimálně potvrzená nominace);
  • minimálně 3 letá praxe na funkcích akademického pracovníka, nebo min. 4 roky praxe v oboru Řízení a použití ozbrojených sil, přímo souvisejícím oboru nebo oboru vojenského zdravotnictví;
  • tvůrčí činnost v oblasti Řízení a použití ozbrojených sil nebo v oblasti vojenského zdravotnictví, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních;
  • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SLP 1111.

Další požadavky na uchazeče:

  • organizační a prezentační dovednosti;
  • dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);
  • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí na uvedené místo je vydané „Osvědčení fyzické osoby k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „TAJNÉ“ nebo vyšší (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení úřadu o podání žádosti o vydání příslušného „Osvědčení“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas s podáním žádosti o jeho vydání.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 20. 11. 2022 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální oddělení

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu 8. p., dne 29. listopadu 2022 v 9,00 hodin.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně ho písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorce – velitelce univerzity, prostřednictvím vyhlašovatele, nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany  je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

děkan Fakulty vojenského zdravotnictví

Zveřejněno dne 18. října 2022

 

Výběrové řízení bylo na základě rozhodnutí děkana Fakulty vojenského zdravotnictví zrušeno. Přihlášení uchazeči nesplňují minimální požadavky a není žádný jiný vhodný uchazeč.

Zveřejněno dne 23. listopadu 2022