Kariéra

Výběrová řízení na Vojenskou lékařskou fakultu

Podle ustanovení § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje děkan Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení služební místo:

Odborný asistent (jen ve školách) skupiny vojenské hygieny katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny K-306

Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany

(71/392126/13/51/08/4/2222*/5)

Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti majora;

Kvalifikační předpoklad – vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (13);

Titul odpovídající vysokoškolskému vzdělání v doktorském studijním programu v oboru všeobecného lékařství nebo příbuzném, nebo min. 4 roky praxe ve velitelských nebo štábních funkcí na úrovni praporu, letky, oddílu a vyšších;

Kvalifikační požadavek – kurz pro nižší důstojníky (08); 

Jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 SLP 2222;

Místo – akademický pracovník;

Služební tarif pro hodnost – major;

Místo výkonu služby – Hradec Králové.

Obsah činnosti:

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů.

Samostatně vede a řeší výzkumné a expertízní projekty v oborech vnitřní lékařství a  vojenské vnitřní lékařství.

Podílí se na přípravě lékařů a dalších zdravotnických odborností při rozvíjení jejich znalostí v oborech vnitřního lékařství a vojenského vnitřního lékařství.

Podílí se na přípravě výukových textů, skript a učebnic pro studenty fakulty a v rámci oboru.

Předpokládaný termín obsazení místa – 1.7.2024

 Minimální požadavky na uchazeče:

 • voják z povolání v hodnosti kapitána se splněnou nejkratší dobou výsluhy v hodnosti;
 • úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru všeobecné lékařství nebo příbuzném oboru;
 • výkon funkce akademického pracovníka po dobu 3 let, nebo minimálně 4–letá praxe na funkcích na úrovni rota, baterie, roj nebo vyšších;
 • splnění kvalifikačního požadavku – absolvent kurzu pro nižší důstojníky (08);
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce podle NATO STANAG 6001 – SPL 1111;
 • vědecká a publikační činnost v problematice související s uvedeným oborem, nebo služba v zahraničních operacích, na zahraničních pracovištích, účast na mezinárodních cvičeních.

Další požadavky na uchazeče:

 • požadované vzdělání – lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství nebo v oboru pracovní lékařství;
 • dosažené vzdělání v doktorském studijním programu Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví;
 • organizační a pedagogické schopnosti a dovednosti;
 • dobrý zdravotní stav (doloženo čestným prohlášením);
 • občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením).

Podmínkou přijetí je vydané „Poučení k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení VYHRAZENÉ“ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ“. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Oznámení“ přiloží k přihlášce souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

Uchazeči předloží přihlášky k výběrovému řízení do 31. května 2024 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu:

Mgr. Pavlína KUBIŠOVÁ

Personální oddělení

Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany

Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Pavlina.Kubisova@unob.cz

tel: 973 253 129, alc. 253 129, mobil: 724 463 850

Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc profesní životopis, ověřené opisy dokladů o vzdělání, čestné prohlášení o zdravotním stavu, čestné prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti a stanovisko vedoucího organizačního celku k přeložení.

Potřebné tiskopisy najdete zde

Místo a čas konání pohovoru v rámci výběrového řízení: Hradec Králové, ulice Třebešská 1575, zasedací místnost děkanátu 8. p., dne 12. června 2024 v 10,30 hodin.

Vyhlašovatel své rozhodnutí zveřejní ve veřejné části internetových stránek univerzity nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržel zprávu komise a současně písemně oznámí všem uchazečům.

Proti porušení Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany může uchazeč podat písemnou námitku rektorce – velitelce UO prostřednictvím vyhlašovatele nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části internetových stránek univerzity. Podání námitek má odkladný účinek.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz.

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Děkan VLF UO

Zveřejněno dne 30. dubna 2024