Kariéra

​Volná pracovní místa neakademických pracovníků

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí pracovní místo:

referent majetkové správy skupiny nákupu majetku oddělení veřejných zakázek

 Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. prosince 2023, s možností prodloužení, resp. změny na dobu neurčitou.

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad:                               vysokoškolské bakalářské vzdělání

Mzdové zařazení:                                          10. platová třída

Rozsah pracovní doby:                                  40 hodin týdně

Místo výkonu práce:                                      Brno, Kounicova 65

Předpokládaný termín obsazení místa:     1. ledna 2023

 

Hlavní náplň činnosti:

 •  komplexní zajišťování obchodní činnosti, včetně pořizování majetku ze zahraničí;
 • zpracovávání obchodní agendy v programech zavedených v AČR i mimo resort;
 • samostatné rozhodování při řešení problematiky pořizování majetku a služeb;
 • vyhodnocení a upřesnění požadavků složek Univerzity obrany na pořízení majetku a služeb centrálního i decentrálního charakteru;
 • vyhodnocení požadavků řešitelů vědeckovýzkumných úkolů z hlediska  technického a technologického zabezpečení;
 • průzkum a analýza trhu včetně potřebných obchodních opatření;
 • realizace výběrového řízení, výběr dodavatele v oblasti výzkumu a vývoje, grantů, decentrálně a centrálně pořizovaného majetku a služeb včetně zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště;
 • poradenská služba v oblasti nákupu majetku a služeb složkám Univerzity obrany a AČR;
 • komplexní zpracování dokumentace veřejné zakázky, včetně zpracování smluv   vedoucích k pořízení majetku a služeb;
 • zpracování podkladů pro zadávání obchodních případů do Integrovaného informačního systému Státní pokladny a GINIS;
 • zpracování smluv a objednávek v rámci všech majetkových uskupení;
 • zajištění dodávek zboží a služeb, reklamačního řízení při nedodržení smluvních podmínek nebo vadě zboží;
 • průběžné vedení, ukládání a archivaci obchodní agendy;
 • příprava a předání podkladů pro evidenci majetku Skupině logistické  informační služby;
 • kontrola a likvidaci faktur, stvrzenek a dobropisů, řešení případných nesrovnalostí včetně penále;

Výhodou:

 • výborné komunikační a prezentační dovednosti;
 • zkušenost a zájem o oblast vědy, výzkumu a inovací a znalost výzkumného prostředí;
 • znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) a MS Teams.

Odborné požadavky:

 • anglický jazyk

Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavou práci v dobrém kolektivu;
 • stabilní zaměstnání;
 • 200 hodin dovolené;
 • možnost čerpání až pěti dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů (sick days);
 • výhody závodního stravování;
 • možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na rekreaci nebo na kulturní a sportovní akce);
 • možnost využívání sportovišť zaměstnavatele;
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky.

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní email profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 9. prosince 2022.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 15. prosince 2022, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice-Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 1.ledna 2023) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Palíšek

Oddělení veřejných zakázek

Univerzita obrany

Kounicova 65

662 10 BRNO

(alc. 973 442 362, mobil: 724 692 553, e-mail: petr.palisek@unob.cz)

Rektorka-velitelka Univerzity obrany nabízí pracovní místo:

Redaktor – novinář technicko-organizačního oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií

(99/344151/11/13/4/2222)

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou do 31. 1. 2024, s možností dalšího prodloužení, respektive změny na dobu neurčitou – rozsah pracovní doby 40 hodin týdně;

Kvalifikační předpoklad:                          vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Mzdové zařazení:                                       11. platová třída

Rozsah pracovní doby:                             40 hodin týdně

Místo výkonu práce:                                 Brno, Tučkova 23

Předpokládaný termín obsazení místa:  1. února 2023

Obsah činnosti:

Koordinace a zpracování periodika Obrana a strategie. Systémová práce při vytváření koncepce publicistické činnosti periodika. Samostatné tvůrčí provádění publicistických činností při přípravě tištěného i elektronického vydání recenzovaného periodika. Inovace členění a obsahové struktury recenzovaného časopisu v závislosti na tuzemských i zahraničních trendech vývoje. Koordinace činnost autorů a recenzentů, vedení nezbytných přehledů a databázi pro činnost redakce recenzovaného časopisu. Distribuce a publikace recenzovaných periodik v systému Open Journal Systém (OJS). Propagace a popularizace časopisu v národním i mezinárodním měřítku.

Samostatná tvůrčí příprava informací (prezentací) o činnosti CBVSS, tvorba, aktualizace a údržba webových stránek CBVSS, tvorba, údržba a publikace informaci na sociálních sítích (Twitter).

Požadujeme:

 • znalost tvorby a grafické úpravy dokumentů v kancelářských programech MS Office;
 • základní znalost tvorby a grafické úpravy webových stránek;
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni 1111 (podle STANAG 6001) nebo jiné odpovídající standardizované jazykové zkoušky;

Výhodou:

 • teoretické znalosti a praktické zkušenosti z publicistické a redakční činnosti;
 • praktické zkušenosti z oblasti tvorby, úpravy a údržby informací na webových stránkách;
 • znalost tvorby a grafické úpravy webových stránek v aplikačním programovém rozhraní HTML5
 • analytické schopnosti a schopnost tvůrčí koncepční práce;

Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavou práci v dobrém kolektivu;
 • stabilní zaměstnání;
 • 200 hodin dovolené;
 • možnost čerpání až pěti dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů (sick days);
 • výhody závodního stravování;
 • možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. příspěvek na rekreaci nebo kulturní a sportovní akce);
 • možnost využití sportovišť zaměstnavatele;
 • možnost využívání služeb vojenských lázeňských a rekreačních zařízení v rámci celé republiky.

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní email profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 30. prosince 2022.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 9. ledna 2023, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni).

Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni).

Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

 Ostatní:

Spolu s profesním životopisem a motivačním dopisem uchazeč udělí České republice-Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo (nejpozději 31.ledna 2023) budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Ivan Križka

Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií

Univerzita obrany

Tučkova 23

662 10 Brno

Alc. 973 442 176, mob. 724 605 334, e-mail: ivan.krizka@unob.cz