Kariéra

​Volná pracovní místa neakademických pracovníků

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

referent společné státní správy a samosprávy skupiny rozvoje a podpory managementu

oddělení rozvoje a podpory managementu úseku prorektora pro vnitřní řízení a kvalitu rektorátu Univerzity obrany

Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou na 12 měsíců (s možností prodloužení).

Vlastnosti pracovního místa:

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské magisterské vzdělání

Mzdové zařazení: 12. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. října 2024, popř. dle dohody

Obsah činnosti:

 • koordinace a zpracování plánovacích a hodnotících dokumentů univerzity v gesci prorektora pro vnitřní řízení a kvalitu,
 • zpracování a novelizace vnitřních předpisů a dalších aktů řízení univerzity v gesci prorektora pro vnitřní řízení a kvalitu,
 • příprava podkladů a zpracování analýz pro podporu rozhodovacího procesu hlavních funkcionářů univerzity a pro tvorbu strategických dokumentů univerzity,
 • koordinace tvorby strategických dokumentů a jejich závěrečná redakce,
 • hodnocení požadavků na institucionální prostředí a koordinace přípravy komplexních podkladů pro žádost o udělení institucionální akreditace UO ve vzdělávací oblasti Bezpečnostní obory,
 • analýza podkladů pro výkon vnitřní kontroly v gesci prorektora pro vnitřní řízení a kvalitu a v oblastech působnosti oddělení.

Požadavky na uchazeče:

 • uživatelská znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat Pro),
 • jazyková způsobilost v anglickém jazyce odpovídající úrovni NATO STANAG 6001 – SLP 2222 nebo ekvivalent,
 • zájem o oblast terciárního vzdělávání,
 • praxe s tvorbou strategických dokumentů univerzity a v oblasti řízení kvality vzdělávací instituce výhodou,
 • pracovní zkušenosti v univerzitním prostředí, příp. AČR, výhodou (zejména v oblasti vzdělávací nebo tvůrčí činnosti),
 • splnění podmínek pro práci s utajovanými informacemi pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“.

Nabízíme:

 • perspektivní a zajímavou práci,
 • stabilní zaměstnání na plný úvazek ve vysokoškolském prostředí,
 • 200 hodin dovolené,
 • možnost čerpat 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů („Sick Days“),
 • výhody závodního stravování,
 • možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb (např. penzijní produkty),
 • bezplatná školení a zdokonalovací kurzy,
 • možnost bezplatného parkování,
 • možnost bezplatného využívání univerzitních sportovišť,
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky za zvýhodněnou cenu,
 • možnost umístění dítěte do dětské skupiny u Univerzity obrany.

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní e-mail profesní životopis a motivační dopis, a to nejpozději do 30. srpna 2024.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V prvním kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací uvedených v profesním životopise a motivačním dopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 6. září 2024, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, že účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci druhého kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, ve výběru končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně (e-mailem), případně telefonicky vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti. V případě, že uchazeč není držitelem Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení VYHRAZENÉ, předloží spolu s těmito doklady souhlas s ověřením podmínek pro jeho vydání.

Ostatní sdělení:

Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s obecným nařízením EU, o ochraně osobních údajů (2016-679 – GDPR), a to pouze za účelem výběru na tuto pracovní pozici, po dobu, než bude nalezen vhodný uchazeč a pozice bude obsazena. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Kontaktní e-mail pro zaslání požadovaných dokladů:

ivan.coufal@unob.cz

Zveřejněno dne 10. července 2024

 

Děkan Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany nabízí volné místo

referent společné státní správy a samosprávy skupiny studijní úseku PdSPČ

 Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou na 12 měsíců (s možností prodloužení).

Vlastnosti pracovního místa:

Mzdové zařazení: 10. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno, ul. Kounicova 65

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. září 2024

 Obsah činnosti:

 • Komplexní vedení studijní evidence a dokumentace studentů prezenčního a kombinovaného studia FVL.
 • Založení a průběžné vedení matriky studentů, včetně realizace vybraných správních řízení.
 • Komplexní příprava studijní dokumentace studentů absolventů k archivaci.
 • Příprava a uzavírání spisů správního řízení k archivaci.
 • Příprava a zpracování dokumentace ohledně závěrečných prací všech studentů fakulty.
 • Zajišťování úkolů souvisejících se slavnostními akty fakulty (promoce, imatrikulace, den otevřených dveří, přijímací řízení atd.).
 • Podílí se na marketingových aktivitách fakulty.
 • Plnění povinností a úkolů k zabezpečení procesu přijímacího řízení uchazečů ke studiu.

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou (výhodou vysokoškolské vzdělání, alespoň Bc.);
 • velmi dobrá práce na počítači / počítačové zručnosti (Word, Excel);
 • pečlivost a zodpovědnost při pracovním nasazení;
 • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností – empatické vystupování.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání na plný úvazek ve vysokoškolském prostředí,
 • 200 hodin dovolené,
 • možnost čerpat 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů („Sick Days“),
 • výhody závodního stravování,
 • možnost čerpání benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb, tj. penzijní produkty,
 • možnost bezplatného parkování,
 • možnost bezplatného využívání univerzitních sportovišť,
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky za zvýhodněnou cenu,
 • možnost umístění dítěte do dětské skupiny u Univerzity obrany.

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Uchazeči o uvedené pracovní místo zašlou profesní životopis na e-mail milos.skoda@unob.cz, a to nejpozději do 22. července 2024.

Výběr vhodného uchazeče proběhne ve dvou kolech. V 1. kole bude každý uchazeč posouzen zejména z hlediska splnění požadavků na uchazeče stanovených v tomto oznámení, a to na základě informací obsažených v profesním životopise bez osobní účasti uchazeče při tomto posuzování. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve 2. kole, které proběhne formou osobního pohovoru. V rámci osobního pohovoru bude uchazeči dán prostor pro osobní prezentaci a dále bude dotázán na některé odborné otázky související s budoucím výkonem práce.

Má se za to, že uchazeči, kteří nebudou vyzváni k účasti ve druhém kole nejpozději do 25. července 2024, nebyli do druhého kola vybráni a jejich účast ve výběru tímto dnem končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Má se za to, účast uchazeče, který se na výzvu nedostaví v rámci 2. kola k osobnímu pohovoru, dnem, kdy měl osobní pohovor proběhnout, končí (o této skutečnosti nebudou tito uchazeči písemně nebo jiným způsobem informováni). Všichni uchazeči, kteří se zúčastní 2. kola, budou o výsledku výběru písemně nebo emailem vyrozuměni.

Bude-li uchazeč na pracovní místo vybrán jako nejvhodnější, bude vyzván k předložení ověřených opisů dokladů o vzdělání, dokladů o dosavadní praxi, čestného prohlášení o občanské a morální bezúhonnosti.

Ostatní sdělení

Zasláním profesního životopisu uchazeč uděluje České republice – Ministerstvu obrany souhlas k nakládání s osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely výběru vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Zveřejněno dne 26. června 2024

 

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

referent společné statní správy a samosprávy štábu školního praporu Univerzity obrany

 Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou na 12 měsíců (s možností prodloužení).

 Vlastnosti pracovního místa:

Mzdové zařazení: 9. platová třída

Rozsah pracovní doby: 40 hodin týdně

Místo výkonu práce: Brno

Předpokládaný termín obsazení místa: 1. října 2024, popř. dle dohody

 Obsah činnosti:

 • komplexní zajištění a realizace úkolů v oblasti správního řízení ve věci odškodnění pracovních úrazů a kázeňských přestupků studentů;
 • komplexní řízení a koordinace vedení agend ke správnímu řízení ve věci vydávání Osvědčení fyzické osoby studentům;
 • zpracování analýz, rozborů a vyhodnocení v oblasti kázeňských přestupků studentů;
 • zabezpečuje odbornou pomoc uživatelům elektronických systémů AČR u šp;
 • zodpovídá za dodržování platné legislativy v oblasti administrativní bezpečnosti u šp;
 • zodpovídá za zpracování podkladů pro vypořádání pohledávek na svěřeném majetku příslušníků šp;
 • podílí se na vyřizování a zpracování služební korespondence a administrativy velení a štábu šp;
 • zpracování měsíčních podkladů pro plat příslušníků stálého stavu šp;
 • provádění kontrolní činnosti správnosti vykázaných náležitostí v podkladech (sestavách) pro plat studentů jednotlivých šr předkládaných na EO;
 • podílí se na provádění kontrolní činnosti jednotlivých šr šp.

 Požadavky na uchazeče:

 • minimálně úplné střední odborné vzdělání s maturitou,
 • práce v modulech systému APV a GINIS výhodou;
 • praxe v oblasti správního řízení výhodou;
 • praxe a orientace v problematice rezortu MO výhodou;
 • pokročilá znalost práce v programech Microsoft Office (zejména Word, Excel a Outlook);
 • komunikativnost a analytické schopnosti;
 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost;
 • organizační schopnosti a ochota pracovat v týmu;
 • předpoklady pro získání oprávnění pro nakládání s utajovanými informacemi na stupni utajení „VYHRAZENÉ“.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání na plný úvazek ve vysokoškolském prostředí;
 • 200 hodin dovolené;
 • možnost čerpat 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodů („Sick Days“);
 • výhody závodního stravování;
 • pravidelná bezplatná školení a zdokonalovací kurzy;
 • dobrý pracovní kolektiv a pracoviště v centru Brna;
 • možnost bezplatného parkování;
 • možnost bezplatného využívání univerzitních sportovišť;
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky za zvýhodněnou cenu;
 • možnost umístění dítěte do dětské skupiny u Univerzity obrany.

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Zašlete Váš stručný profesní životopis s motivačním dopisem, nejlépe e-mailem, do 31. srpna 2024 na adresu: pplk. Ing. Jaroslav KUŽEL, školní pluk, Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno, email: jaroslav.kuzel@unob.cz.

 Bližší informace o nabízené pracovní pozici poskytne pplk. Ing. Jaroslav KUŽEL, tel. 973 442919, 724 692 585, email: jaroslav.kuzel@unob.cz.

Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s obecným nařízením EU, o ochraně osobních údajů (2016-679 – GDPR), a to pouze za účelem výběru na tuto pracovní pozici, po dobu, než bude nalezen vhodný uchazeč a pozice bude obsazena. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Zveřejněno dne 11. června 2024 

Rektorka-velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

revizní technik

oddělení služeb odboru logistiky rektorátu Univerzity obrany

 

 Pracovní místo je plánováno pro občanského zaměstnance na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou.

 Vlastnosti pracovního místa:

Mzdové zařazení:              9. platová třída

Rozsah pracovní doby:    40 hodin týdně

Místo výkonu práce:         Brno

Termín obsazení místa – ihned

Obsah činnosti:

 • provádění revizí a zkoušek v oblasti elektro
 • kontroly a měření elektrických zařízení a spotřebičů
 • zpracovávání zpráv o ověření el. bezpečnosti pracovních strojů
 • provádění zápisů do karet revizí
 • udržování a rozšiřování profesní kvalifikace

Požadavky na uchazeče:

 • úplné střední elektrotechnické vzdělání s maturitou nebo vyučení v oboru elektro
 • platné osvědčení v souladu s 36 odst. 2 zákona 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (minimálně v rozsahu E4A)
 • samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
 • uživatelská znalost práce na PC

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání na plný úvazek ve vysokoškolském prostředí v centru Brna
 • 25 dnů dovolené
 • možnost čerpat 5 dnů pracovního volna ze zdravotních důvodu („Sick Days“)
 • výhody závodního stravování
 • pravidelná bezplatná školení a zdokonalovací kurzy
 • možnost bezplatného parkování
 • možnost využívání univerzitních sportovišť
 • možnost využívání vojenských rekreačních a lázeňských zařízení v rámci celé České republiky
 • možnost umístění dítěte do dětské skupiny u Univerzity obrany

Postup při výběru vhodného uchazeče:

Zašlete Váš stručný životopis, nejlépe e-mailem na adresu:

Bc. Jiří HALUZA, odbor logistiky, Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

email: jiri.haluza2@unob.cz

mob.: 724 692 550

Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s obecným nařízením EU, o ochraně osobních údajů (2016-679 – GDPR), a to pouze za účelem výběru na tuto pracovní pozici, po dobu, než bude nalezen vhodný uchazeč a pozice bude obsazena. Po přijetí vhodného uchazeče na výše uvedené pracovní místo budou osobní údaje poskytnuté uchazeči, kteří neuspěli, zlikvidovány.

Zveřejněno dne 24. dubna 2024

 

Rektorka – velitelka Univerzity obrany nabízí volné pracovní místo

pečující osoba v Dětské skupině v posádce Brno

Do dětské skupiny při Univerzitě obrany hledáme kolegu/kolegyni na pozici pečující osoby.  Zaměstnání na dohodu o provedení činnosti, úvazek 20 hodin nebo úvazek 40 hodin týdně s hodinovou odměnou ve výši 180 Kč.

Nástup možný ihned.

Požadujeme:

 • možnosti kvalifikace: kurz chůva pro děti v dětské skupině, pedagogické vzdělání – učitel mateřské školy, učitel 1. stupně základní školy, speciální pedagog, vychovatel nebo asistent pedagoga – zdravotnické vzdělání – všeobecná sestra, praktická sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotně-sociálního pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog,
 • zdravotní způsobilost;
 • trestní bezúhonnost,
 • samostatnost, spolehlivost, flexibilitu, kreativitu a ochotu učit se novým věcem,
 • pozitivní přístup k dětem;
 • praxe vítána.

Nabízíme:

 • práci v příjemném a novém prostředí,
 • jistotu a zázemí kvalitní organizace,
 • 5 týdnů dovolené.

Uchazeči o výše uvedené pracovní místo zašlou na níže uvedený kontaktní e-mail profesní životopis a motivační dopis.

Kontaktní e-mail pro zaslání požadovaných dokladů a pro poskytnutí bližších informací o nabízené pracovní pozici poskytne Bc. Jana Šmejkalová, tel. 725 044 219 e-mail: smejkalovaj@army.cz nebo vedoucí učitelka dětské skupiny Ing. Marie Černá tel. 973 442 668, mob. 702 008 566, e-mail: dsbrno@army.cz

Zveřejněno dne 19. dubna 2024