Základní informace o přijímacím řízení

Uchazeč o studium podává elektronickou přihlášku ke studiu ve studijním programu s uvedením studijního oboru. Přijímací řízení s uchazečem se zahajuje doručením přihlášky na Univerzitu obrany, nebo na fakultu, která uskutečňuje příslušný studijní program. Pravidla přijímacího řízení a podrobné podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na  Univerzitě obrany a na fakultách  schvaluje akademický senát podle § 27, písmeno e) zákona o vysokých školách.

 

Informace o přijímacích zkouškách, o konání přijímacího řízení, o výsledcích přijímacího řízení, se zveřejňují podle ustanovení § 1 až 3 vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb., na úřední desce a na internetových stránkách univerzity.

 

O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje Univerzita obrany, (doktorský studijní program Ochrana vojsk a obyvatelstva a studijní program Vojenská logistika), rozhoduje rektor. Písemné rozhodnutí ve věci přijímacího řízení se uchazeči doručuje dle § 69a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Uchazeč má právo nahlédnout do spisu k přijímacímu řízení až po oznámení rozhodnutí. Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský je řádné ukončení v bakalářském studijním programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

 

Uchazeč o vojenské prezenční studium z řad občanské mládeže musí splňovat podmínky pro povolání do služebního poměru podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů.