Bezpečnost a obrana | FVL | NMGR | vojenské a civilní |

 • dvouletý navazující magisterský studijní program
 • lze studovat v civilní i vojenské formě – vojenská forma je pouze pro vojáky z povolání vyslané ke studiu
 • civilní studium nabízí také prezenční a kombinovanou formu, pro vojenské studenty je pouze forma kombinovaná*
 • absolvent získá titul Ing.

*Uchazeč, který je ke dni podání přihlášky vojákem z povolání ve služebním poměru a který v souvislosti s přijetím do studijního programu hodlá žádat o vyslání ke studiu, předloží v termínu pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí oprávněného služebního orgánu o vyslání ke studiu. Není to již však podmínkou.

Cílem studijního programu je příprava budoucích a stávajících zaměstnanců orgánů veřejné správy a soukromého sektoru, kteří potřebují získat či zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti státu. Studenti jsou v průběhu studia připravováni na působení na úrovni nižšího a středního managementu soukromého a veřejného sektoru.

Studijní program je koncipován s ohledem na standardy bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:

 • Krizové řízení
 • Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti

Jedná se o profesně zaměřený studijní program uskutečňovaný v prezenční a kombinované formě studia. Pro osvojení si a rozvoj dovedností a kompetencí jsou do studijního programu zahrnuty nejen praxe na vybraných pozicích zejména rezortu obrany, ale i povinně volitelné předměty typu B pro užší odborné zaměření absolventů. Studijní program je realizován bez specializací.

 • Studijní program je prioritně konstruován pro potřeby Ministerstva obrany a je navržen jako pokračování bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana (rozhodnutí o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu č.j. NAU-61/2019-14) a reflektuje společenskou potřebu přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnosti a obrany. Studijní program byl tvořen ve spolupráci s Ministerstvem obrany a jeho absolventi mají uplatnění v resortu obrany (občanští zaměstnanci, státní zaměstnanci či vojáci z povolání) nebo jiných veřejných a soukromých institucích zaměřených na zajišťování bezpečnosti a obrany. Studijní program je určen i pro osoby, které potřebují zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci v bezpečnostních oborech. Absolventi studijního programu získávají kompetence pro působení na pozicích středního, popř. vyššího managementu v organizacích zajišťujících bezpečnost a obranu na místní či národní, popř. mezinárodní úrovni.
 • Cílem profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana je příprava absolventů s teoretickými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi v oblasti krizového řízení, vojenského umění a bezpečnostních hrozeb. Důraz je kladen zejména na získání schopnosti prevence, připravenosti, plánování, řešení a eliminace situací vzniklých z možných nevojenských a vojenských ohrožení. Dále je zdůrazněno získání schopností zobecňovat teoretické poznatky a praktické zkušenosti při řešení problematiky bezpečnosti prostředí.
 • Studijní program je koncipován s ohledem na standardy magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:
 • Krizové řízení,
 • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru.
 • Celý studijní program bude zabezpečován v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany – zabezpečení praxí či výuku vybraných témat zrealizují na základě vyžádání odborníci z resortu obrany.
 • Studijní program je navrhován jako studijní program bez specializací. Pro získání odpovídajících znalostí, dovedností a kompetencí je součástí studijního programu odborná praxe, která je prioritně řešena ve spolupráci s resortem obrany, a praktická výuka pro ověření schopnosti řešení vybraných bezpečnostních hrozeb ohrožujících obyvatelstvo, majetek a životní prostředí v území. Dále je součástí volba povinně volitelných předmětů typu B, které umožňují získat další detailní znalosti a dovednosti ve vybraných bezpečnostních a obranných tématech.

Zde najdete další informace o studijním programu v prezenční a kombinované formě včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolventi studijního programu jsou vybaveni potřebným rozsahem znalostí bezpečnostních hrozeb a postupů k jejich řešení. Absolventi studijního programu jsou předurčeni pro působení u organizací ve veřejném nebo soukromém sektoru zajišťujících bezpečnost a obranu státu. Absolventi jsou rovněž připravováni pro aplikovaný výzkum v oblasti bezpečnosti a obrany.

a) odborné znalosti a dovednosti:

 • v oblasti krizového řízení, bezpečnosti a obrany,
 • ve vojenském umění,
 • v zásadách a postupech využívaných při rozhodování za nejistoty a rizika,
 • v oblasti základních právních předpisů studenti znají oblasti veřejného práva orientované na ústavní zakotvení bezpečnosti České republiky a na vnější a vnitřní bezpečnost České republiky,
 • znalost základních principů zdrojového zabezpečení obrany,
 • znalost terminologie v oblasti bezpečnosti a obrany v anglickém jazyce,
 • schopnost posuzovat problémy obrany státu v kontextu hlavních hospodářsko-bezpečnostních vztahů a principů zdrojového zabezpečení obrany státu.

 b) obecné způsobilosti:

Absolvent:

 • vhodně uplatňuje a rozvíjí poznatky v oblasti bezpečnosti a obrany státu,
 • je schopen aplikovat získané obecné znalosti a dovednosti k porozumění aktuální bezpečnostní situaci,
 • dokáže se uživatelsky orientovat v elektronických právních informačních systémech,
 • aplikuje rozhodovací procesy v podmínkách nejistoty a za rizika,
 • je schopen působit v orgánech krizového řízení na místní nebo národní úrovni,
 • je schopen podílet se na tvorbě krizové a havarijní dokumentace nebo posuzovat její části,
 • je schopen podílet se na organizování, plánování a prověřování krizové připravenosti,
 • je schopen řídit práci týmu a svých podřízených s důrazem na zajištění bezpečnosti a obrany,
 • je schopen týmově řešit a obhajovat profesní opatření v oblasti bezpečnosti a obrany,
 • je schopen efektivně komunikovat při řešení mimořádných událostí a krizových situací,
 • je schopen komunikovat v anglickém jazyce na pracovní úrovni ve svém oboru.

V akademickém roce 2023/2024 budou uchazeči do navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a obrana přijímáni v následujících počtech:

Studijní program / formaPočet přijímaných
Studijní program: Bezpečnost a obrana74
Forma: 
Prezenční civilní studium30
Kombinované civilní a vojenské studium44

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.