Teorie obrany státu | FVL | PhD | vojenské a civilní |

 • čtyřletý doktorský studijní program
 • lze studovat v civilní i vojenské formě
 • lze studovat prezenčně i kombinovaně
 • absolvent získá titul PhD.

Vědecké zkoumání problémů obrany a bezpečnosti státu a přípravy vědeckých pracovníků, odborníků, důstojníků, ale i civilních úředníků resortu MO ČR, odborníků dalších resortů podílejících se na koncipování a řízení obrany a bezpečnosti státu, absolventů vojenských i civilních vysokých škol. Problematika obrany a bezpečnosti státu vyžaduje soustavné rozpracovávání teorií a jejích uplatňování v praxi, zdokonalování vědeckých metod vhodných pro zkoumání této oblasti reality, hledání principů, formulování zásad a postupů využitelných v praxi apod.

Problematika obrany a bezpečnosti státu často vyžaduje řešení v utajovaném režimu a přístup k informacím, které nejsou dostupné pro veřejné vysoké školy. Z tohoto důvodu je objektivní potřebou, aby především problematika obrany státu byla řešena na vysoké škole, kterou si pro tyto potřeby stát zřídil.

V průběhu studia bude možné zaměřit se volbou studijních předmětů na problematiku:

 • Řízení obrany státu,
 • Zbraní hromadného ničení, škodlivin a ochrany proti nim,
 • Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti.

Zde najdete další informace o studijním programu v prezenční a kombinované formě včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

a) Odborné znalosti

Absolventi DSP TOS mají hluboké a systematické znalosti a porozumění o:

 • úloze ozbrojených sil při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • velení a řízení ozbrojených sil ČR,
 • nejnovějších poznatcích v oblasti svého zaměření,
 • základních a specifických vědeckých metodách zkoumání uplatňovaných v obranném a bezpečnostním výzkumu,
 • etice vědecké práce.

b) Odborné dovednosti

Absolventi DSP TOS umí:

 • aplikovat znalosti problematiky velení a řízení ozbrojených sil při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • uplatňovat zásady vedení lidí při zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
 • uplatňovat získané poznatky při tvůrčí činnosti,
 • používat základní a specifické metody vědecké práce pro potřeby rozvoje obrany a bezpečnosti státu,
 • řešit nebo podílet se na řešení dílčích výzkumných úkolů v oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • vhodným způsobem diseminovat výsledky vědecké práce v českém a anglickém jazyce,
 • dodržovat etiku vědecké práce,
 • zohledňovat světové trendy výzkumu a vývoje ve své vědecké práci,
 • interpretovat získané znalosti při výuce.

c) Obecné schopnosti

Absolventi DSP TOS jsou schopni (mají předpoklady):

 • podílet se na plánování a zabezpečování obrany a bezpečnosti státu,
 • působit ve strukturách bezpečnostního systému státu,
 • podílet se na zpracování koncepčních dokumentů v oblasti obrany a bezpečnosti státu,
 • navrhovat inovativní způsoby řešení problémů tvůrčí povahy,
 • působit samostatně nebo jako člen vědeckého týmu při řešení výzkumného úkolu,
 • navrhovat způsoby teoretického a praktického využití výsledků tvůrčí činnosti,
 • prezentovat a obhajovat výsledky tvůrčí činnosti v odborné komunitě,
 • posuzovat a hodnotit výsledky tvůrčí činnosti.

Zde budou zveřejněna nabízená témata dizertačních prací. Mimo to má uchazeč právo navrhnout vlastní téma.

V akademickém roce 2023/2024 budou do doktorského studijního programu Teorie obrany státu přijímáni v následujících počtech:​

Studijní program / forma a typ studiaPočet přijímaných
Studijní program: Teorie obrany státu 
Forma a typ studia 
Prezenční forma – vojáci z povolání4
Prezenční forma – civilní uchazeči4
Kombinovaná forma – vojáci z povolání1
Kombinovaná forma – civilní uchazeči1