Bezpečnost a obrana | FVL | BC | vojenské a civilní |

 • tříletý bakalářský studijní program
 • lze studovat v civilní i vojenské formě – vojenská forma je pouze pro vojáky z povolání vyslané ke studiu
 • civilní studium nabízí také prezenční a kombinovanou formu, pro vojenské studenty je pouze forma kombinovaná
 • absolvent získá titul Bc.

Cílem studijního programu je příprava budoucích a stávajících zaměstnanců orgánů veřejné správy a soukromého sektoru, kteří potřebují získat či zvyšovat si svoji odbornou kvalifikaci v oblasti zajištění obrany a bezpečnosti státu. Studenti jsou v průběhu studia připravováni na působení na úrovni nižšího a středního managementu soukromého a veřejného sektoru.

Studijní program je koncipován s ohledem na standardy bakalářského studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:

 • Krizové řízení
 • Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti

Jedná se o profesně zaměřený studijní program uskutečňovaný v prezenční a kombinované formě studia. Pro osvojení si a rozvoj dovedností a kompetencí jsou do studijního programu zahrnuty nejen praxe na vybraných pozicích zejména rezortu obrany, ale i povinně volitelné předměty typu B pro užší odborné zaměření absolventů. Studijní program je realizován bez specializací.

Zde najdete další informace o studijním programu v prezenční a kombinované formě včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvováním profesního bakalářského studijního programu absolvent získává následující kompetence:

a) odborné znalosti:

 • v oblasti krizového řízení
 • metod a nástrojů využitelných při rozhodování, vč. metod a nástrojů uplatnitelných při rozhodování v situacích charakterizovaných vysokou mírou rizika a nejistoty
 • základních právních předpisů
 • mechanismů a principů zajišťování zdrojových potřeb obrany a bezpečnosti státu

b) odborné dovednosti:

 • řeší poslání, roli a použití krizového řízení při zajišťování bezpečnosti
 • používá kvalitativní a kvantitativní metody pro řešení rozhodovacích problémů v podmínkách nejistoty a rizika
 • aplikuje a dodržuje právní a vnitřní předpisy v oblasti.

c) obecné způsobilosti:

 • plánuje a působí v součinnosti s krizovými štáby a se složkami integrovaného záchranného systému
 • podílí se na plánování zdrojů pro bezpečnost a obranu
 • plánuje činnost podřízených jednotlivců a týmů s důrazem na zvládání mimořádných událostí/krizových situací
 • rozhoduje se při nedostatku relevantních informací v nestabilním bezpečnostním prostředí
 • je schopen komunikovat v anglickém jazyce na pracovní úrovni

V akademickém roce 2023/2024 budou do bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana přijímáni v následujících počtech:​

Studijní program / formaPočet přijímaných
Studijní program: Bezpečnost a obrana73
Forma: 
Prezenční civilní studium30
Kombinované civilní a vojenské studium43