Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství | FVZ | MGR | vojenské

  • pětiletý magisterský studijní program
  • pouze vojenská prezenčníforma studia
  • je uskutečňován Vojenskou lékařskou fakultou (dříve Fakultou vojenského zdravotnictví) Univerzity obrany ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou v Hradci Králové
  • absolvent získá dva tituly Mgr. a MDDr.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství je určen pro vojáky z povolání – zubní lékaře. Tvoří jej akreditovaný studijní program zubní lékařství, které zabezpečuje Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a vojensko- medicínská část, kterou zabezpečuje Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta (dříve Fakulta vojenského zdravotnictví) v Hradci Králové.

Vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně a cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent zná základy mezinárodního humanitárního práva, zejména Ženevských úmluv, organizaci a zásady použití vojsk AČR a armád států NATO, činnost zdravotnických útvarů a jednotek při zabezpeč ování bojové činnost vojsk, zásady ochrany osob a materiálu před účinky ZHN a způsoby zdravotnické pomoci osobám zasaženým ZHN, způsoby poskytování první lékařské pomoci v poli a zásady organizace zdravotnického zabezpečení AČR, základní druhy a typy zdravotnické techniky, základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím základní přístrojové techniky a laboratorních metod, způsoby třídění nemocných a raněných, organizaci dopravy a odsunu nemocných a raněných; způsoby poskytování kvalifikované pomoci k udržení životních funkcí a opatření k další léčbě stavů ohrožujících život, zásady vojenské posudkové činnosti, význam dodržování hygienických a protiepidemických zásad a opatření k předcházení výskytu infekčních onemocnění a epidemií, způsoby a metody provádění běžného a preventivného dohledu, základní články epidemického procesu a zvláštnosti jeho rozvoje v AČR, základní postupy v medicíně katastrof.

Absolvent umí organizovat stomatologické zabezpečení útvarů, poskytování preventivní a léčebné péče, základy práce s mapou, vedení předepsané dokumentace podle požadavků štábní práce, orientovat se v terénu, organizovat hygienické a protiepidemické zabezpečení útvarů, provádět posudkovou činnost, provádět částečnou a úplnou hygienickou očistu osob, dezaktivaci a odmoření zdravotnické techniky a zdravot. materiálu, hospodařit se svěřeným materiálem, vést předepsanou evidenci a dokumentaci.

V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 5 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.