Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství | FVZ | MGR | vojenské

  • šestiletý magisterský studijní program
  • pouze vojenská prezenční forma studia
  • je uskutečňován Vojenskou lékařskou fakultou (Fakultou vojenského zdravotnictví) Univerzity obrany ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Lékařskou fakultou v Hradci Králové
  • absolvent získá dva tituly Mgr. a MUDr.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství je určen pro vojáky z povolání – praktické lékaře. Tvoří jej akreditovaný studijní program všeobecné lékařství, který zabezpečuje Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a vojensko-medicínská část, kterou zabezpečuje Univerzita obrany, Vojenská lékařská fakulta v Hradci Králové. Vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i za války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně s cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent zná základy mezinárodního humanitárního práva, zejména Ženevských úmluv; organizaci vojsk AČR a armád států NATO; činnost ZS při zabezpečování bojové činnosti vojsk; zásady ochrany před účinky ZHN a způsob zdrav. pomoci zasaženým ZHN; poskytování první lékařské pomoci v poli a organizaci ZZ AČR; základní druhy ZT; plánování zdrav. zabezpečení; význam prevence, ochrany zdraví, posilování psychické a fyzické zdatnosti vojáků a upevňování návyků zdravého způsobu života a výcviku vojsk; základní způsoby lékařského vyšetřování s použitím přístrojové techniky a laboratorních metod, praktické dif. diagnostické postupy, způsoby třídění nemocných a raněných, způsobů a místa léčby; organizaci dopravy a odsunu nemocných a raněných; způsoby poskytování kvalifikované pomoci k udržení životních funkcí a opatření k další léčbě stavů ohrožujících život; zásady vojenské posudkové činnosti; význam dodržování hyg. a protiepid. zásad a opatření, provádění běžného a preventivného dohledu na úseku hygieny; dodržování zásad ochrany zdraví při práci a výcviku; základní články epid. procesu a zvláštnosti jeho rozvoje v AČR; zásady provádění dezinfekce, dezinsekce a sterilizace; zásady účelné farmakoterapie, opatření bránící záměně léčiv a terapie zúženým sortimentem léčiv používaných v poli; základní postupy v medicíně katastrof.

Absolvent umí organizovat zdravotnické zabezpečení, poskytování preventivní a léčebné péče, vyšetřovat a ošetřovat vojáky; organizovat hygienické a protiepidemické zabezpečení; řídit a provádět posudkovou činnost; sledovat a vyhodnocovat zdravotní stav, nemocnost a úrazovost, hyg. a epid. situaci; provádět částečnou a úplnou hyg. očistu osob, dezaktivaci a odmoření zdrav. techniky a materiálu; zabezpečovat úkoly ZS útvaru zdrav. materiálem a technikou; základy práce s mapou, vedení předepsané dokumentace, orientovat se v terénu.

V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 45 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.