Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie | FVZ | MGR | vojenské |

  • pětiletý magisterský studijní program
  • pouze vojenská prezenční forma studia
  • je uskutečňován Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové
  • absolvent získá dva tituly Mgr. a Mgr.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání

Studijní program Vojenského zdravotnictví pro oblast farmacie je určen pro vojáky z povolání – farmaceuty. Tvoří jej akreditovaný studijní program farmacie, který zabezpečuje Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové a vojensko-odborná část, kterou zabezpečuje Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

Vojensko-medicínská část přípravy je zaměřena na zvláštnosti související s činnostmi zdravotnické služby v době míru i za války, v mimořádných situacích (katastrofy, havárie) a na zvláštnosti vyplývající z úkolů, které zdravotnická služba plní v rámci NATO a zahraničních misí. Výuka obou částí studijního programu probíhá souběžně s cílem vychovat všestranně připraveného odborníka pro potřeby složek zdravotnické služby AČR.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent zná hlavní zásady soudobého vševojskového boje s důrazem na obranu praporu a brigády, jejich logistickou podporu a zdravotnické materiální zabezpečení; základní struktur a úkoly NATO; činnost zdravotnických součástí, útvarů a zařízení útvarů a jednotek logistické podpory vojsk při zabezpečování bojové činnosti vojsk; obecné zásady organizace a taktiky zdravotnické služby; základní ustanovení Ženevských úmluv; zásady ochrany osob a materiálu před účinky ZHN a způsoby zdravotnické pomoci osobám zasaženým ZHN; druhy, vlastnosti a použitelnost zdrav. materiálu a materiálního vybavení polních zdravotnických etap na vojskovém stupni, zásady jeho ošetřování, kontroly, provozu a oprav, plánování a opatření k uchování jeho užitných hodnot;  organizaci zdravotnického materiálního zabezpečení a úkoly materiálních orgánů na vojskovém stupni; zásady a praktické postupy výroby a kontroly léčiv za mimořádných podmínek; základy účelné farmakoterapie a terapie zúženým sortimentem léčiv používaných za mimořádných situací; význam dodržování hygienických a protiepidemických zásad a opatření k předcházení výskytu infekčních onemocnění a epidemií; zásady provádění dezinfekce, dezinsekce a sterilizace.

Absolvent umí používat provozní vybavení polních lékáren, umět pracovat s vybranými polními zdravotnickými přístroji a prostředky zdrav. techniky; zpracovat veškeré doklady účetní evidence používané v poli k účtování a evidenci zdravotnického materiálu a kontrolovat jejich formální i věcnou správnost u podřízených či zásobovaných součástí; aplikovat hlavní zásady taktiky a logistické podpory vojsk při řešení bojových situací k organizaci zdravotnického materiálu zabezpečení jednotek a útvarů v soudobém boji; základy práce s mapou a vedení předepsané dokumentace.

V akademickém roce 2023/2024 lze přijmout maximálně 5 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.