Zdravotnické záchranářství | FVZ | BC | vojenské

  • tříletý bakalářský studijní program
  • pouze vojenská prezenčníforma studia
  • absolvent získá titul Bc.
  • kromě podmínek pro přijetí ke studiu musí také uchazeč splnit podmínky pro vstup do služebního poměru vojáka z povolání

Cílem studijního programu Zdravotnické záchranářství je vybavit posluchače obecnými znalostmi a dovednostmi odpovídajícími bakalářské úrovni vysokoškolského studia, především dovednostmi kriticky myslet a vyhledávat informace; připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky kompetentní v souladu s platnými právními normami a předpisy, provádět, zajišťovat a koordinovat neodkladnou a specifickou péči při individuálním i hromadném postižení (včetně medicíny katastrof) u osob všech věkových skupin v rámci přednemocniční péče, akutního příjmu a anesteziologicko-resuscitační péče.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Znalosti, dovednosti a kompetence k provádění činnosti podle § 3 a § 17 Vyhlášky 55/2011 Sb.; je schopen v souladu s platnými právními předpisy a standardy bez odborného dohledu a bez indikace poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči v rámci přednemocniční neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče i akutního příjmu; dovede účinně spolupracovat se všemi složkami integrovaného záchranného systému; je připraven vykonávat odpovídající funkce ve zdravotnické službě AČR a u ostatních útvarů OS ČR v jeho specializaci nejen v míru, ale i v rámci působení v mezinárodních misích a za mimořádných podmínek.

V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 12 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.