Letecké a radiotechnické obranné technologie | FVT | NMGR | civilní |

  • dvouletý navazující magisterský studijní program
  • pouze civilní prezenční forma studia
  • absolvent získá titul Ing.

Navazující magisterský studijní program Letecké a radiotechnické obranné technologie (dále jen NMSP LROT) je novým studijním programem, který navazuje na stávající magisterský studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, který je úspěšně realizován na Fakultě vojenských technologií (FVT). Stávající studijní program zahrnuje široké spektrum studijních oborů zasahujících do celé řady oblastí vzdělávání (Elektrotechnika, Informatika, Strojírenství, Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory) a jeho pokračování v dosavadní podobě není možné (s ohledem na požadavky novelizovaného Zákona o vysokých školách). Navržený NMSP LROT představuje kombinovaný studijní obor, jehož odborné zaměření spadá do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Bezpečnostní obory, a rozvíjí poznatky a zkušenosti získané v rámci realizace stávajícího studijního programu.

Cílem studijního programu je poskytnout magisterské navazující vzdělání odpovídající rozsahem teoretických znalostí a praktických dovedností široké oblasti moderních technologií používaných v komunikačních systémech, radiolokaci, systémech elektronického průzkumu a sledování a v palubních a pozemních leteckých elektrotechnických systémech a možnosti jejich aplikace pro oblast obrany, bezpečnosti a ochrany majetku a osob. Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice občanského zaměstnance v bezpečnostních sborech, státních orgánech a organizacích, samosprávě a institucích zabývajících se obecně bezpečností, dohledem nad letovým provozem a jeho řízením, zabezpečenou komunikací a dohledem nad provozem, či získáváním informací v rádiové části kmitočtového spektra, a to jak v soukromých společnostech, tak i v mezinárodních organizacích pracujících ve výše uvedených oblastech a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.

Studijní program je realizovaný ve dvou oblastech vzdělání – Elektrotechnika a Bezpečnostní obory.

Pro studijní program jsou nosnými zejména následující základní tematické okruhy:

Oblast vzdělávání Elektrotechnika:

  • Elektromagnetické pole,
  • Elektrické stroje, přístroje a pohony,
  • Telekomunikační technika,
  • Radiotechnika, mikrovlnná technika,
  • Výkonová elektronika.

Oblast vzdělávání Bezpečnostní obory:

  • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
  • Kybernetická bezpečnost,

Informační a komunikační systémy pro podporu krizového řízení.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent studijního programu je připraven zastávat klíčové technické a technicko-manažerské pracovní pozice v organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou, instalací, použitím a údržbou obranných a bezpečnostních technologií v oblastech týkajících se technologií pro zajištění bezpečnosti.

Absolvent má schopnost v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit praktické i teoretické problémy v bezpečnostních elektrotechnologií a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s vývojem, návrhem, implementací a zabezpečením provozu a údržby komunikačních systémů, aktivních a pasivních radiotechnických systémů a zařízení, technologií avionických a leteckých radionavigačních systémů, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích. Je schopen na pracovní úrovni komunikovat v anglickém jazyce.

V akademickém roce 2023/2024 lze přijmout maximálně 8 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.