Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost | FVT | NMGR | civilní |

 • dvouletý navazující magisterský studijní program
 • pouze civilní prezenční forma studia
 • absolvent získá titul Ing.

Studium je zaměřeno do vzdělávání v oblastech věd o Zemi a jejich aplikací do oblasti bezpečnosti. Jedná se o studijní program bez specializací a již od prvního semestru jsou zařazeny odborné předměty profilující studenty do oblasti geografie a meteorologie, které jsou doplněny o předměty přírodovědně technického základu (matematika, fyziky, informatika, termodynamika, …) a předměty z oblasti bezpečnosti (právo, bezpečnostní prostředí, kybernetická bezpečnost, …). Ve vyšších ročnících převažují odborné předměty a předměty zaměřující se na aplikaci odborných znalostí do oblasti obrany a bezpečnosti. 

Kromě přednášek a seminářů je v rámci studia i velké množství praktické výuky, která probíhá v laboratořích, specializovaných učebnách a v terénu. Více se můžete dozvědět na stránkách zabezpečující katedry.

Navazující magisterský studijní program Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (dále jen NMSP GMOB) je novým studijním programem, který však úzce navazuje na navazující magisterský studijní program Vojenské technologie, který je úspěšně na FVT realizován. Tento studijní program zahrnuje široké spektrum studijních oborů zasahujících do celé řady oblastí vzdělávání (Elektrotechnika, Informatika, Strojírenství, Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory) a jeho pokračování ve stávající podobě není možné (s ohledem na požadavky novelizovaného Zákona o vysokých školách). Navržený NMSP GMOB tak navazuje na studijní obor Vojenská geografie a meteorologie stávajícího studijního programu, jehož odborné zaměření spadá do oblastí vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory, a rozvíjí poznatky a zkušenosti získané v rámci realizace stávajícího studijního programu.
Cílem studijního programu je poskytnout magisterské navazující vzdělání odpovídající rozsahem teoretických znalostí a praktických dovedností široké oblasti moderních technologií používaných v zeměměřictví, geografii a meteorologii a možnosti jejich aplikace pro oblast obrany, bezpečnosti a ochrany majetku a osob. Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice v bezpečnostních sborech, státních orgánech a organizacích, samosprávě a institucích zabývajících se bezpečností, zeměměřickými činnostmi a meteorologií, v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích pracujících s geografickými a meteorologickými informacemi a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.
Studijní program je navrhován jako studijní program bez specializací. Pro osvojení si a rozvoj dovedností a kompetencí jsou do studijního programu zahrnuty i bloky praktické výuky upevňující nabyté znalosti a dovednosti a připravující studenty na plnění kolektivních úkolů v rámci budoucího uplatnění.

Studijní program je koncipován s ohledem na standardy navazujícího magisterského studijního programu v oblastech vzdělávání Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory. Pro studijní program jsou nosnými základní tematické okruhy:

Vědy o Zemi:

 • Fyzická geografie,
 • Geodézie,
 • Sociální a ekonomická geografie,
 • Regionální a politická geografie,
 • Kartografie,
 • Geoinformatika,
 • Dálkový průzkum Země a fotogrammetrie,
 • Meteorologie a klimatologie

Bezpečnostní obory:

 • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
 • Vedení operací vojenského a nevojenského charakteru,
 • Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti,
 • Aplikovaná informatika pro bezpečnostní sbory.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent studijního programu získá kompetence potřebné k působení na technických a  technicko-manažerských pracovních pozicích v bezpečnostních sborech, státních orgánech a organizacích, samosprávě a institucích zabývajících se bezpečností, zeměměřickými činnostmi a meteorologií, v soukromých společnostech a v mezinárodních organizacích pracujících s geografickými a meteorologickými informacemi a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.
 
Absolvent má schopnost v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí navrhovat a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s implementací, zabezpečením provozu a údržby technologií využívaných v zeměměřictví, geografii a meteorologii pro podporu obrany a bezpečnosti, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích. Bude schopen na pracovní úrovni komunikovat v anglickém jazyce.

V akademickém roce 2023/2024 lze přijmout maximálně 8 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.