Vojenské technologie – strojní | FVT | doktorské

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží do schránky v e-přihlášce!
 • Přijímací zkouška bude obsahovat tři části:
  • přezkoušení z anglického jazyka,
  • odborné eseje o záměru řešení zvoleného tématu dizertační práce a představení záměru řešení tématu disertační práce před přijímací komisí,
  • pohovoru před přijímací komisí.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 150 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí. O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Uchazeč může požádat o prominutí vykonání přijímací zkoušky.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 15 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

Přezkoušení z anglického jazyka

 • ověření znalostí a jazykových schopností uchazeče v anglickém jazyce
 • obtížnost přezkoušení odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR/CEF)
 • lze získat 0 – 50 bodů
 • je nutné získat minimálně 25 bodů

Odborná esej

 • musí obsahovat: návrh tématu disertační práce, cíle disertační práce, jichž chce uchazeč při řešení práce dosáhnout, návrh předpokládaných metod řešení, přínos tématu pro vědní obor a zdůvodnění volby tématu
 • Uchazeč navrhuje vlastní téma disertační práce nebo téma volí z tematických okruhů
 • v případě návrhu vlastního tématu práce je součástí návrhu i osoba možného školitele
 • rozsah eseje je stanoven na 2 – 4 normostrany
 • Odborná esej musí být zaslána nejpozději do stanoveného termínu v listinné podobě na adresu Fakulta vojenských technologií, Studijní skupina, Kounicova 65, 662 10 Brno, nebo v elektronické podobě datovou schránkou nebo podepsané zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu sarka.jancikova@unob.cz
 • je možné získat 0 – 50 bodů
 • požadované minimum je 25 bodů

Pohovor

 • ověření odborných znalostí odpovídajících volbě studijního programu uchazeče – odborné znalosti o problematice vojenských technologií, bezpečnostních oborů a metod vědecké práce
 • je možné získat 0 – 50 bodů
 • požadované minimum je 25 bodů

Prominutí vykonání přezkoušení z anglického jazyka

 • vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu zkoušku podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2+ (úroveň 2+ alespoň ve dvou dovednostech); a/nebo
 • vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu jinou jazykovou zkoušku odpovídající min. úrovni B2 podle SERR/CEF
 • Kladné stanovisko znamená, že uchazeč získává z této části přijímací zkoušky maximální počet bodů.

Prominutí pohovoru

 • publikoval-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu výsledky své práce v odborných a vědeckých časopisech a ve sbornících konferencí:
  • minimálně 5 prací v oblasti strojírenství, vojenských technologií a/nebo bezpečnostních oborů, z nichž minimálně 3 musí být indexované v databázi Web of Science nebo Scopus. Autorský podíl uchazeče na těchto pracích musí být vždy minimálně 50 % a/nebo
 • podílel-li se uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu:
  • na řešení nejméně dvou projektů účelové podpory v oblasti strojírenství, vojenských technologií a/nebo bezpečnostních oborů nebo na řešení úkolů aplikovaného rozvoje vojenských technologií, resp. logistické podpory. Podíl na řešení projektů nebo úkolů musí být vždy minimálně 10 %

Odbornou esej o záměru řešení zvoleného tématu dizertační práce a představení záměru řešení tématu disertační práce před přijímací komisí nelze uchazeči prominout.

Co je třeba splnit?

 • Podat písemnou Žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky do požadovaného termínu.
 • Přiložit k žádosti doklady prokazující tvrzené skutečnosti svědčící vyhovění žádosti.
 • Veškeré listiny je nutné doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie listin pro účely vyřízení žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebudou akceptovány.
 • Doručit žádost formou doporučeného dopisu na adresu: Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní, Kounicova 65, 662 10 Brno

Rozhodnutí o prominutí vykonání přijímací zkoušky

 • Rozhoduje děkan fakulty.
 • Kladné stanovisko přijde do schránky v e-přihlášce.
 • Záporné stanovisko bude uchazeči doručeno písemně.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 693

E-mail: sarka.jancikova@unob.cz