Vojenské technologie – elektrotechnické | FVT | PhD | vojenské a civilní

 • čtyřletý doktorský studijní program
 • lze studovat v civilní i vojenské formě
 • lze studovat prezenčně i kombinovaně
 • absolvent získá titul PhD.

Cíle doktorského studijního programu

 • rozvoj a vzdělání nadaných absolventů magisterských studijních programů vojenských i ostatních vysokých škol, jejichž zaměření spadá do oblasti vojenských technologií – elektrotechnických, případně oblastí souvisejících;
 •  příprava odborníků pro oblast vojenských technologií – elektrotechnických, a to zejména vědeckých pracovníků a důstojníků a státních zaměstnanců podílejících se na koncipování, tvorbě a řízení obrany státu a na řízení a použití druhů vojsk a služeb;
 • prohlubování znalostí studentů v rámci jejich odborného  zaměření, zejména v aplikaci poznatků z oblasti elektrotechniky při návrhu, použití a údržbě vojenské techniky;
 • všestranné rozvíjení schopností studentů k řešení odborných problémů s využitím základních a specifických vědeckých metod zkoumání se zaměřením  na oblasti vzdělávání Elektrotechnika a Bezpečnostní  obory;
 • vytváření předpokladů pro činnost absolventů:
  • ve funkcích v ozbrojených silách nebo ve státní správě na úrovni středního a vrcholového managementu; 
  • ve výzkumných nebo vysokoškolských institucích;
  • na pracovních pozicích zabývajících se koncepční prací v oblasti vojenských technologií, včetně zadávání požadavků na realizaci obranného a bezpečnostního výzkumu;
  • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídicích funkcích v oblasti vojenských technologií a příprava pro tvůrčí a koncepční činnosti v plánování a řízení použití vojenských technologií;
  • rozvoj vědomostí a tvůrčích schopností studentů v oblastech Eletrotechnika, Bezpečnostní obory a oblastech souvisejících.

Zde najdete další informace o studijním programu v prezenční a kombinované formě včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent je odborníkem se znalostmi zásad vědecké a výzkumné práce, schopným samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy ve studované problematice, především se zaměřením na Vojenské technologie – elektrotechnické. Absolvent doktorského studia je připraven pracovat ve výzkumu a vývoji v oblasti zaměření studijního programu. Je schopen samostatně formulovat vědecké úkoly z oboru, prezentovat, publikovat a obhájit svá řešení, zobecňovat výsledky vlastní vědecké práce a tak přispívat k rozvoji vybrané vědní oblasti. Absolvent může najít uplatnění také na vyšších manažerských pozicích v rámci AČR, ve vědecko-odborných funkcích ve vojenských i civilních ústavech a zařízeních, ve vědecko-pedagogických funkcích na vysokoškolských pracovištích vyžadujících danou specializaci. Absolvent najde široké uplatnění u subjektů obranného a bezpečnostního průmyslu.

NABÍDKA TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO STUDIJNÍ PROGRAM
VOJENSKÉ TECHNOLOGIE – ELEKTROTECHNICKÉ

Tematický okruh

Školící pracoviště

Konzultant okruhu

Matematicko-statistické vyhodnocování analýzy chování pilota při testování na leteckém simulátoru

K-206

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

Analýza výsledků testování reakcí pilotů na leteckém simulátoru

K-206

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

Matematická analýza dat z testování reakcí pilotů na leteckém simulátoru

K-206

prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.

Metody zvyšování odolnosti leteckých navigačních systémů proti rušení a klamání

K-206

plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.

Moderní přístupy a technologie v leteckých systémech řízení výzbroje

K-206

plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D.

Zpracování radiotechnických signálů v pasivních průzkumných systémech se zaměřením na měření, vyhodnocení a analýzu amplitudových charakteristik těchto signálů

K-207

pplk. doc. Ing. Petr Hubáček, Ph.D.

Využití Wienerovy distribuce a Choi-Wiliamsovy distribuce pro analýzu signálů

K-207

doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D.

Rozvoj metod hodnocení hrozeb nestandardních prostředků vzdušného napadení – hypersonické zbraně

K-208

plk. gšt. doc. Ing. Jan Farlík, Ph.D.

Nové přístupy využití AI v oblasti kybernetické bezpečnosti

K-209

prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek

Analýza a využití zranitelností vojenských systémů využívajících průmyslové řídící komponenty

K-209

plk. gšt. doc. Ing. Petr Františ, Ph.D.

Autonomní „off-road“ navigace pozemních bezosádkových prostředků (UGV) v komplexním prostředí

K-211

plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.

Automatizace operačně-taktického rozhodování pro robotizované systémy

K-211

plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.

Řešení virtuálního simulátoru pro ověřování efektivity robotizovaných systémů

K-211

plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.

Emulace a modelování memristorů a dalších paměťových prvků pro nekonvenční zpracování signálů

K-217

prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

Ultrazvukový „radar“

K-217

prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

Měření přenosu a impedance s velkým dynamickým rozsahem

K-217

prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

Zvyšování přesnosti měření dopplerovské rychlosti s digitalizovanými signály

K-217

prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

Elektro-ultrazvuková NDT ocelových lan

K-217

prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

Nové obvodové principy pro návrh analogových obvodů s nízkým příkonem a napájecím napětím

K-217

prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D.

prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

Pokročilá obvodová a strukturální řešení nízkonapěťových analogově digitálních převodníků pro energy harvesting a biomedicínské aplikace

K-217

prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D.

prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

Polarizační senzory ve vojenské technice

K-217

doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D.

Polarizační multiplex ve vojenské telekomunikační technice

K-217

doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D.

V akademickém roce 2023/2024 bude do doktorského studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické přijato maximálně 15 uchazečů bez ohledu na formu studia.