Vojenské technologie – elektrotechnické | FVT | doktorské

 • čtyřletý doktorský studijní program
 • lze studovat v civilní i vojenské formě
 • lze studovat prezenčně i kombinovaně
 • absolvent získá titul Ph.D.

Cíle doktorského studijního programu

 • rozvoj a vzdělání nadaných absolventů magisterských studijních programů vojenských i ostatních vysokých škol, jejichž zaměření spadá do oblasti vojenských technologií – elektrotechnických, případně oblastí souvisejících;
 •  příprava odborníků pro oblast vojenských technologií – elektrotechnických, a to zejména vědeckých pracovníků a důstojníků a státních zaměstnanců podílejících se na koncipování, tvorbě a řízení obrany státu a na řízení a použití druhů vojsk a služeb;
 • prohlubování znalostí studentů v rámci jejich odborného  zaměření, zejména v aplikaci poznatků z oblasti elektrotechniky při návrhu, použití a údržbě vojenské techniky;
 • všestranné rozvíjení schopností studentů k řešení odborných problémů s využitím základních a specifických vědeckých metod zkoumání se zaměřením  na oblasti vzdělávání Elektrotechnika a Bezpečnostní  obory;
 • vytváření předpokladů pro činnost absolventů:
  • ve funkcích v ozbrojených silách nebo ve státní správě na úrovni středního a vrcholového managementu; 
  • ve výzkumných nebo vysokoškolských institucích;
  • na pracovních pozicích zabývajících se koncepční prací v oblasti vojenských technologií, včetně zadávání požadavků na realizaci obranného a bezpečnostního výzkumu;
  • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídicích funkcích v oblasti vojenských technologií a příprava pro tvůrčí a koncepční činnosti v plánování a řízení použití vojenských technologií;
  • rozvoj vědomostí a tvůrčích schopností studentů v oblastech Eletrotechnika, Bezpečnostní obory a oblastech souvisejících.

Zde najdete další informace o studijním programu v prezenční a kombinované formě včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent je odborníkem se znalostmi zásad vědecké a výzkumné práce, schopným samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy ve studované problematice, především se zaměřením na Vojenské technologie – elektrotechnické. Absolvent doktorského studia je připraven pracovat ve výzkumu a vývoji v oblasti zaměření studijního programu. Je schopen samostatně formulovat vědecké úkoly z oboru, prezentovat, publikovat a obhájit svá řešení, zobecňovat výsledky vlastní vědecké práce a tak přispívat k rozvoji vybrané vědní oblasti. Absolvent může najít uplatnění také na vyšších manažerských pozicích v rámci AČR, ve vědecko-odborných funkcích ve vojenských i civilních ústavech a zařízeních, ve vědecko-pedagogických funkcích na vysokoškolských pracovištích vyžadujících danou specializaci. Absolvent najde široké uplatnění u subjektů obranného a bezpečnostního průmyslu.

Zde naleznete vyhlášená témata disertačních prací do všech doktorských studijních programů.

V akademickém roce 2024/2025 bude do doktorského studijního programu Vojenské technologie – elektrotechnické přijato maximálně 15 uchazečů bez ohledu na formu studia.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.