Vojenská geografie a meteorologie | FVT | PhD | vojenské a civilní

 • čtyřletý doktorský studijní program
 • lze studovat v civilní i vojenské formě
 • lze studovat prezenčně i kombinovaně
 • absolvent získá titul PhD.

Cíle doktorského studijního programu

 • rozvoj a vzdělání nadaných absolventů magisterských studijních programů vojenských i ostatních vysokých škol, jejichž zaměření spadá do oblasti vojenské geografie a meteorologie, případně oblastí souvisejících;
 • příprava odborníků pro řešení problematiky vojenské geografie a meteorologie, a to jak vědeckých pracovníků, tak i důstojníků a státních zaměstnanců podílejících se na koncipování a řízení obrany státu, na řízení a použití druhů vojsk a služeb;
 • prohloubení odborných znalostí studentů v rámci svého zaměření, zejména v kombinaci aplikací geografie a meteorologie do bezpečnostního prostředí;
 • všestranné rozvinutí schopností studentů k řešení odborných problémů s využitím základních a specifických vědeckých metod zkoumání se zaměřením na Vědy o Zemi a Bezpečnostní obory;
 • vytvoření předpokladů k práci:
  • pro výkon funkcí v ozbrojených silách nebo ve státní správě na úrovni středního a vrcholového managementu;
  • ve výzkumných nebo vysokoškolských organizacích;
  • na pracovních pozicích zabývajících se koncepční prací, včetně zadávání požadavků na realizaci obranného a bezpečnostního výzkumu;
  • příprava studentů pro působení na akademických, vědeckých a řídících funkcí v oblasti vojenské geografie a meteorologie a pro tvůrčí a koncepční činnosti v plánování a řízení vojenských technologií;
  • rozvoj vědomostí a tvůrčích schopností studentů v oblasti vojenské geografie a meteorologie.

Zde najdete další informace o studijním programu v prezenční a kombinované formě včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent je odborníkem se znalostmi zásad vědecké a výzkumné práce, schopný samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy ve studované problematice především se zaměřením na vojenskou geografii a meteorologii. Absolvent doktorského studia je připraven pracovat ve výzkumu a vývoji v oblasti zaměření studijního programu. Je schopen samostatně formulovat vědecké úkoly z oboru, prezentovat, publikovat a obhájit svá řešení, zobecňovat výsledky vlastní vědecké práce a tak přispívat k rozvoji vybrané vědní oblasti. Absolvent má předpoklady pro uplatnění na vyšších manažerských pozicích v rámci AČR, ve vědecko-odborných funkcích ve vojenských i civilních ústavech a zařízeních, ve vědecko-pedagogických funkcích na vysokých školách vyžadujících danou specializaci. Absolvent najde široké uplatnění u subjektů obranného a bezpečnostního průmyslu.

NABÍDKA TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO STUDIJNÍ PROGRAM
VOJENSKÁ GEOGRAFIE A METEOROLOGIE

Tematický okruh

Školící pracoviště

Konzultant okruhu

Aplikace metod tematické kartografie pro systémy velení a řízení

K-210

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.

Vliv kvality prostorových dat na operační postupy v systémech velení a řízení

K-210

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.

Analýza geoprostorových dat s využitím metod multikriteriální analýzy

K-210

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.

Analýza obsahu starých map metodami geoinformačních technologií pro identifikaci změn v krajině

K-210

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.

Modelování vlivu prostředí na operační schopnosti terénních vozidel

K-210

prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.

Vojenskogeografická podpora mobility vojsk

K-210

prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.

Analýzy terénu pro zabezpečení vojenských operací

K-210

prof. Ing. Marian Rybanský, CSc.

Využití obrazových dat vybraných družicových systémů pro identifikaci různých typů cílů

K-210

doc. Ing. Vladimír Kovařík, Ph.D.

Využití bezkontaktních metod sběru dat pro podporu vojensko-geografických analýz

K-210

plk. gšt. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.

Výzkum percepčních a kognitivních schopností uživatelů topografických map

K-210

plk. gšt. doc. Ing. Martin Hubáček, Ph.D.

Autonomní navigace pro pozemní bezosádkové systémy

K-211

plk. gšt. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.

V akademickém roce 2023/2024 bude do doktorského studijního programu Vojenská geografie a meteorologie přijato maximálně 8 uchazečů bez ohledu na formu studia.