Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní | FVT | BC | civilní

 • tříletý bakalářský studijní program
 • pouze civilní prezenční forma studia
 • absolvent získá titul Bc.

Zahrnuje specializace:

 • Technologie pro ochranu majetku a osob
 • Letecká technika
 • Zbraně a munice

Studium je zaměřeno do vzdělávání v oblasti strojírenství a aplikací do oblasti bezpečnosti. Jedná se o studijní program se specializacemi, které jsou zařazeny do studijních plánů od 2. semestru. Rozřazení studentů do specializací probíhá ve dvou etapách v rámci přijímacího řízení a poté do konce 1. semestru. 

V prvních semestrech je studium zaměřeno zejména do obecné problematiky strojírenství, které je doplněno o předměty technického základu (matematika, fyziky, informatika, …) a předměty z oblasti bezpečnosti (právo, kybernetická bezpečnost, management rizik …). Ve vyšších ročnících převažují odborné předměty profilující studenta ve zvolené specializaci a její aplikaci do oblasti obrany a bezpečnosti. 

Kromě přednášek a seminářů je v rámci studia i velké množství praktické výuky, která probíhá v laboratořích a specializovaných učebnách na katedrách zabezpečujících výuku (Katedra zbraní a munice, Katedra bojových a speciálních vozidel, Katedra ženijních technologií a Katedra letecké techniky).

Cílem navrženého studijního programu je poskytnout studentům potřebné znalosti teorií, konceptů a metod z oblasti strojírenství, technologií a materiálů používaných při návrhu, použití a údržbě moderních obranných a bezpečnostních technologií. Dalším cílem studijního programu je příprava studentů na praktickou aplikaci těchto teorií, konceptů a metod v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí charakteristického pro aplikaci obranných a bezpečnostních technologií.

Pro studijní program jsou nosnými zejména následující základní tematické okruhy. Oblast vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály:

 • Technická diagnostika,
 • Konstrukce strojů a zařízení,
 • Aplikovaná mechanika a biomechanika,
 • Automatické řízení a inženýrská informatika,
 • Mechatronika.

Oblast vzdělávání Bezpečnostní obory:

 • Bezpečnostní politika státu,
 • Metodologie posuzování rizik,
 • Kybernetická bezpečnost
 • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru, ?         
 • Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti,
 • Ochrana kritické infrastruktury.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice v organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou, instalací, použitím a údržbou obranných a bezpečnostních technologií v oblasti zvolené studijní specializace. 

V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 40 uchazečů.

Specializace

Celkový počet

Počet pro 1. kolo

Letecká technika

12

9

Technologie pro ochranu majetku a osob

12

9

Zbraně a munice

16

12

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.