Letecké a radiotechnické obranné technologie | FVT | BC | civilní

 • tříletý bakalářský studijní program
 • pouze civilní prezenční forma studia
 • absolvent získá titul Bc.

Studijní program je zaměřen do oblastí technologií používaných v komunikačních systémech, radiolokaci, systémech elektronického průzkumu a sledování a v palubních a pozemních leteckých elektrotechnických systémech a možnosti jejich aplikace pro oblast obrany a bezpečnosti.

Volbou volitelných předmětů má student možnost profilovat své zaměření do oblastí:

 • komunikace a radiotechniky
 • letecké elektrotechniky.

Cílem je poskytnout bakalářské vzdělání odpovídající rozsahem teoretických znalostí a praktických dovedností široké oblasti moderních technologií používaných v komunikačních systémech, radiolokaci, systémech elektronického průzkumu a sledování a v palubních a pozemních leteckých elektrotechnických systémech a možnosti jejich aplikace pro oblast obrany, bezpečnosti a ochrany majetku a osob.

Absolvent studijního programu je připraven zastávat technické a technicko-manažerské pracovní pozice v oblastech dohledu nad letovým provozem a jeho řízením, zabezpečení komunikací a dohledem nad provozem, či získáváním informací v rádiové části kmitočtového spektra, a to jak v soukromých společnostech, státní správě, samosprávě, bezpečnostních sborech, tak i v mezinárodních organizacích pracujících ve výše uvedených oblastech a s jejich aplikacemi pro potřeby obrany a bezpečnosti.

Studijní program Letecké a radiotechnické obranné technologie spadá do oblastí vzdělávání Elektrotechnika a Bezpečnostní obory s následujícími základními tematickými okruhy.

 • Elektrotechnika:
  • Materiály a technologie v elektrotechnice,
  • Elektrické stroje, přístroje a pohony,
  • Telekomunikační technika,
  • Radiotechnika, mikrovlnná technika,
  • Výkonová elektronika.
 • Bezpečnostní obory:
  • Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru,
  • Kybernetická bezpečnost,

Informační a komunikační systémy pro podporu krizového řízení.

Zde najdete další informace o studijním programu včetně vyučovaných předmětů a studijního plánu celého studia.

Absolventi studijního programu mohou nalézt uplatnění ve státních orgánech a organizacích, ve veřejné správě, v bezpečnostních složkách, ale i u subjektů soukromého sektoru či v mezinárodních organizacích pracujících s technologiemi používanými v komunikačních systémech, radiolokaci, systémech elektronického průzkumu a sledování a v palubních a pozemních leteckých elektrotechnických systémech.

Typickými pracovními pozicemi pro absolventa bakalářského studijního programu Letecké a radiotechnické obranné technologie jsou tyto:

 • Technik letištního radarového centra,
 • Analytik radiotechnických signálů a dat,
 • Bezpečnostní správce komunikačních systémů,
 • Avionik/Letecký technik
 • Specialista letového provozu
 • Odborný technik dokumentace oddělení HW
 • Servisní technik – letecké systémy

 

Absolvent má schopnost v širším kontextu bezpečnostního a právního prostředí navrhovat a aplikovat metody, postupy a prostředky nezbytné pro řešení technických a organizačních úkolů spojených s vývojem, návrhem, implementací a zabezpečením provozu a údržby v oblasti bezpečnosti komunikačních systémů, aktivních a pasivních radiotechnických systémů a zařízení, technologií palubních i pozemních leteckých elektrotechnických systémů, a to jak v běžných podmínkách, tak i v krizových situacích. Je schopen na pracovní úrovni komunikovat v anglickém jazyce a je připraven pro působení v kulturně odlišném nebo různorodém prostředí.

V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 18 uchazečů.

Můžete se také podívat na Zprávy o výsledcích přijímacího řízení z minulých let.