Mám po ukončení studia nějaké závazky vůči armádě?

Na základě příslušné dohody se studenti vojenského prezenčního studia zavazují ke službě vojáka z povolání v Armádě ČR na dobu studia a po jeho ukončení na dobu dvojnásobku doby trvání studia, u studia spojeného s výcvikem pilotů a letovodů (Studijní program Vojenské technologie strojní, specializace Vojenský pilot) na dobu studia a po jeho ukončení na dobu trojapůlnásobku doby trvání studia (min. 3 roky), u specializované přípravy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů do doby získání certifikátu o absolvování základního kmene podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na dobu shodnou s dobou trvání přípravy.

V případě, že voják nesplní závazek k setrvání ve služebním poměru, ke kterému se zavázal při zahájení studia, je povinen uhradit vojenské správě náklady vynaložené na studium podle délky studia a doby trvání služebního poměru po jeho ukončení.

Náhrady za každý měsíc studia (dle Vyhlášky MO č. 265/1999 Sb., v platném znění):

  • studijní programy ve skupině oborů vzdělání Speciální a interdisciplinární obory, spojeném s výcvikem pilotů a letovodů (studijní specializace Vojenský pilot), 30 000 Kč;
  • studijní programy ve skupině oborů vzdělání Lékařské vědy a Farmaceutické vědy včetně Specializační přípravy 12 000 Kč;
  • v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu v ostatních studijních programech neuvedených v předchozích bodech 9 000 Kč.

Při předčasném ukončení studia je nově stanoven závazek ke službě podle skutečné doby studia. V případě zájmu neúspěšného studenta o další službu v armádě je jeho setrvání ve služebním poměru možné pouze za předpokladu, že je nalezeno vhodné volné služební místo podle aktuální potřeby resortu. Pokud je místo nalezeno a bývalý student pokračuje ve službě vojáka z povolání do splnění převzatého závazku, povinnost náhrady mu jenom z důvodu ukončení studia nevznikne. Pokud místo nalezeno není, nebo bývalý student sám požádá, je ze služebního poměru propuštěn a je mu stanovena povinnost náhrady nákladů podle výše uvedených ustanovení.