Často kladené otázky

V pondělí – čtvrtek od 7:00 do 16:00 a v pátek od 7:00 do 13:30, pokud není ve výjimečných případech rozhodnuto jinak.

KDO a CO?

Maturitní vysvědčení musí odevzdat uchazeči o bakalářské a magisterské studijní programy v úředně ověřené kopii ke každé podané přihlášce.

KDY a KAM?

Nejpozději do termínu stanoveného danou fakultou – viz důležité termíny u jednotlivých studijních programů.

Ověřené kopie se odevzdávají nebo zasílají na danou fakultu a v případě vojenského studia musí být maturitní vysvědčení odevzdáno také na rekrutačním středisku/pracovišti.

POZOR: Odevzdání maturitního vysvědčení pouze na rekrutačním středisku/pracovišti nestačí!

Podrobnosti naleznete vždy u jednotlivých studijních programů, které kombinovanou formu studia nabízejí. Zpravidla výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu.

Civilní student u nás studuje za stejných podmínek jako na jiné vysoké škole. Nemá žádné závazky vůči Armádě ČR. Naproti tomu vojenský student se řídí zákony a předpisy platnými pro průběh služby vojáků z povolání, plynou jim tedy povinnosti, ale především výhody jako například plat při studiu, bezplatné ubytování atp. Po absolvování vojenský student slouží u většiny specializací dvojnásobek doby studia vlasti.

Ano. Vzhledem k tomu, že studenti vojenského prezenčního studia jsou vojáky z povolání, započítává se jim i doba studia do odsloužených let v rámci Armády ČR. Jen některé případy určení do dispozice a doba rodičovské dovolené se do této doby nepočítá.

Po vyrozumění o přijetí ke studiu na Univerzitě obrany a splnění podmínek pro službu vojáka z povolání jsou uchazeči o prezenční vojenské studium navrženi k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Uchazeče čeká Kurz základní přípravy, který absolvují ještě před zahájením studia. Jak bude vypadat letošní KZP se dovíte ZDE. Po absolvování základního vojenského výcviku jsou uchazeči po zápisu do studia také jmenováni do hodnosti svobodník čekatel.

  • Studenti prezenčního vojenského studia Univerzity obrany se na základě příslušné dohody zavazují ke službě v Armádě ČR na dobu studia a po jeho ukončení na dobu dvojnásobku doby trvání studia.
  • U studia spojeného s výcvikem pilotů a letovodů na dobu studia a po jeho ukončení na dobu trojapůlnásobku doby trvání studia.
  • U specializované přípravy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů do doby získání certifikátu o absolvování základního kmene podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na dobu shodnou s dobou trvání přípravy.

Vojenský režim studia na Univerzitě obrany vyplývá ze skutečnosti, že studenti jsou ve služebním poměru vojáka z povolání a vztahují se na ně všechny normy a povinnosti platné pro příslušníky AČR. Např. účast na výuce a zaměstnáních je povinná (jedná se o pracovní dobu vojáka), studenti vykonávají dozorčí službu, jsou povinni plnit rozkazy a nařízení velitelů, v zaměstnání jsou povinni nosit vojenský stejnokroj, na ubytovnách musí dodržovat denní řád, účastní se nástupů, pořadové přípravy, výcviku ve střelbě, apod.

Samozřejmě mimo pracovní dobu (respektive dobu služby) mají studenti volno, uniformu nenosí a mohou si dělat v podstatě, co chtějí.

Se zavedením souvislých pětiletých magisterských studijních programů se výrazně změnil také praktický vojenský výcvik studentů. Vznikly zimní a letní bloky Přípravy v poli, které významným způsobem navyšují časový rozsah vojenského výcviku během studia. Zimní blok představuje čtyři týdny praktického výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina, které jsou vloženy mezi zimní a letní semestr (únor). Zimní blok je zakončen komplexním polním výcvikem. Letní blok během pětiletého studia obsahuje dvouměsíční vojenský výcvik (srpen – září), výcvik speciální tělesné přípravy a praxi u útvarů a zařízení AČR včetně výkonu stáží studenty na konkrétních systemizovaných místech u útvarů, a to v 5. ročníku studia.

Když student vojenského prezenčního studia nesplní studijní požadavky, je mu studium ukončeno. Pokud má po ukončení studia zájem o pokračování ve službě v armádě, je mu hledáno místo (v nižším hodnostním sboru) a pokud je nalezeno, odchází k příslušnému útvaru. V případě, že místo nalezeno není, nebo pokud nemá zájem po ukončení studia zůstat v armádě, je ze služebního poměru propuštěn s povinností náhrady nákladů za dosavadní studium. Do jiného studijního oboru může být student přijat pouze na základě nového přijímacího řízení

Pokud nesplníte studijní podmínky dané Univerzitou obrany a nebude Vám nalezeno místo v rámci armády ČR nebo se rozhodnete ukončit studium, tak musíte platit finanční náhradu za každý odstudovaný měsíc studia.

Výše finanční náhrady odvisí od oboru, který jste studoval:

  • Pro modul Vojenský pilot je náhrada nejvyšší, a to 30.000 Kč/měsíc,
  • u oborů Vojenské všeobecné lékařství včetně Specializační přípravy,
  • Vojenská farmacie a Vojenské zubní lékařství činí náhrada 12.000 Kč/měsíc,
  • u ostatních oborů je to 9.000 Kč/měsíc.