Často kladené otázky

Jak probíhá vojenská služba studentů vojenského prezenčního studia?

Musím před nástupem ke studiu absolvovat základní přípravu ve výcvikovém zařízení Armády ČR?

Po vyrozumění o přijetí ke studiu na Univerzitě obrany a splnění podmínek pro službu vojáka z povolání jsou uchazeči o prezenční vojenské studium navrženi k povolání do služebního poměru vojáka z povolání. Uchazeči jsou dnem povolání (1. srpna) zařazeni u výcvikového zařízení AČR k dvouměsíčnímu základnímu vojenskému výcviku, který absolvují před zahájením studia. Po absolvování základního vojenského výcviku jsou uchazeči přeloženi k Univerzitě obrany, zařazeni na služební místo studující VVŠ, čekatel a jmenováni do hodnosti svobodník.

Pokud budu přijat na UO jako voják z povolání, kolik musím odsloužit let?

Studenti prezenčního vojenského studia Univerzity obrany se na základě příslušné dohody zavazují ke službě v Armádě ČR na dobu studia a po jeho ukončení na dobu dvojnásobku doby trvání studia, u studia spojeného s výcvikem pilotů a letovodů na dobu studia a po jeho ukončení na dobu trojapůlnásobku doby trvání studia, u specializované přípravy lékařů, zubních lékařů a farmaceutů do doby získání certifikátu o absolvování základního kmene podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na dobu shodnou s dobou trvání přípravy.

Co konkrétně si mám představit pod pojmem „náročný vojenský režim“?

Vojenský režim studia na Univerzitě obrany vyplývá ze skutečnosti, že studenti jsou ve služebním poměru vojáka z povolání a vztahují se na ně všechny normy a povinnosti platné pro příslušníky AČR. Např. účast na výuce a zaměstnáních je povinná (jedná se o pracovní dobu vojáka), studenti vykonávají dozorčí službu, jsou povinni plnit rozkazy a nařízení velitelů, v zaměstnání jsou povinni nosit vojenský stejnokroj, na ubytovnách musí dodržovat denní řád, účastní se nástupů, pořadové přípravy, výcviku ve střelbě, apod.

Jaký je režim u studentů vojenských oborů v době zkouškového období? Je zde možnost odjet domů mezi jednotlivými zkouškami, nebo musím být na univerzitě, či na koleji, přítomen?

Studenti vojenského prezenčního studia jsou současně ve služebním poměru vojáka z povolání. Doba studia je u nich podle zákona považována za výkon služby. Mají stanovenu dobu služby (pracovní dobu), kdy jsou povinni být v zaměstnání bez ohledu na to, že mají zkoušky hotové.

Jak a kdy probíhá vojenský výcvik u studentů vojenského prezenčního studia?

Se zavedením souvislých pětiletých magisterských studijních programů se výrazně změnil také praktický vojenský výcvik studentů. Vznikly zimní a letní bloky Přípravy v poli, které významným způsobem navyšují časový rozsah vojenského výcviku během studia. Zimní blok představuje čtyři týdny praktického výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina, které jsou vloženy mezi zimní a letní semestr (únor). Zimní blok je zakončen komplexním polním výcvikem. Letní blok během pětiletého studia obsahuje dvouměsíční vojenský výcvik (srpen – září), výcvik speciální tělesné přípravy a praxi u útvarů a zařízení AČR včetně výkonu stáží studenty na konkrétních systemizovaných místech u útvarů, a to v 5. ročníku studia.