Teorie obrany státu | FVL | PhD | vojenské a civilní

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • POZOR! Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží do schránky v e-přihlášce!
 • Přijímací zkouška bude obsahovat tři části:
  • písemný Test z anglického jazyka,
  • písemný Test k ověření odborných znalostí z problematiky vybraného zaměření,
  • pohovoru k ověření vědecké úrovně předpokládaného tématu disertační práce, cílů disertační práce a předpokládaných metod vědecké práce k jejich dosažení.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 90 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • Uchazeč může požádat o prominutí vykonání přijímací zkoušky.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 10 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení.

Test z anglického jazyka

 • písemný test k ověření schopnosti komunikovat v anglickém jazyce
 • cílem ověřit znalosti z anglického jazyka alespoň na úrovni B2
 • lze získat 0 – 50 b
 • je nutné získat minimálně 25 bodů

Test k ověření odborných znalostí z problematiky vybraného zaměření

 • ověření znalostí uchazeče v oblastech Řízení obrany státu; Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim; Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti
 • je možné získat 0 – 15 bodů
 • požadované minimum je 8 bodů

Pohovor

 • bude veden ke zjištění vědecké úrovně záměru tématu disertační práce, předpokládaných cílů disertační práce a předpokládaných metod vědecké práce k jejich dosažení
 • na představení záměru disertační práce bude mít uchazeč vyčleněn čas do 10 minut
 • je možné získat 0 – 25 bodů
 • požadované minimum je 15 bodů

Prominutí vykonání Testu z anglického jazyka

 • vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu zkoušku podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2+ ve všech dovednostech,  nebo na úrovni 3322 v různých kombinacích; a/nebo
 • vykonal-li uchazeč v posledních pěti letech před podáním přihlášky ke studiu ve studijním programu jinou standardizovanou jazykovou zkoušku odpovídající min. úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce SERR/CEFR
 • Kladné stanovisko znamená, že uchazeč získává z této části přijímací zkoušky maximální počet bodů.

Co je třeba splnit?

 • Podat písemnou Žádost o prominutí vykonání přijímací zkoušky do požadovaného termínu.
 • Přiložit k žádosti doklady prokazující tvrzené skutečnosti svědčící vyhovění žádosti.
 • Veškeré listiny je nutné doložit v originále nebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie listin pro účely vyřízení žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebudou akceptovány.
 • Doručit žádost formou doporučeného dopisu na adresu: Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu, Studijní skupina, Kounicova 65, 662 10 Brno

Rozhodnutí o prominutí vykonání přijímací zkoušky

 • Rozhoduje děkan fakulty.
 • Kladné stanovisko přijde do schránky v e-přihlášce.
 • Záporné stanovisko bude uchazeči doručeno písemně.

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 559

E-mail: jiri.kratochvila@unob.cz