Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní | FVT | NMGR | civilní

Přijímací řízení do AR 2024/2025

 • Do AR 2024/2025 budeme přijímat pouze do specializace Technologie pro ochranu majetku a osob.
 • Podmínkou je řádné ukončení vysokoškolského studia v  bakalářském studijním programu uskutečňovaném v oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály nebo Bezpečnostní obory zakončeném státní závěrečnou zkouškou.
 • Další podmínkou jsou znalosti z odborného základu studijního programu.
 • Obsahem prezenční přijímací zkoušky bude:
  • písemný Test studijních předpokladů pro studijní program,
  • písemný Test odborných znalostí.
 • Uchazeč může u přijímací zkoušky získat maximálně 100 bodů.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdrží uchazeč do 30 dnů ode dne ověření podmínek pro přijetí.
 • V akademickém roce 2024/2025 lze přijmout maximálně 10 uchazečů.
 • Přečtěte si prosím pozorně Úplné znění podmínek přijímacího řízení.

Pozn.: O případných změnách podmínek přijímacího řízení Vás budeme informovat také v Novinkách k přijímacímu řízení0

Test studijních předpokladů pro studijní program

 • je zaměřen na ověření znalostí ze základního učiva bakalářského studijního programu dané oblasti vzdělávání (matematika, fyzika a základy strojírenství)
 • svým obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během bakalářského studia
 • je to písemný test s výběrem možnosti
 • vždy právě jedna správná odpověď
 • doba trvání testu – 25 minut
 • je možné získat 0 – 60 bodů
 • požadované minimum je 20 bodů

Test z odborných znalostí

 • je zaměřen na ověření znalostí z oblastí: systémy fyzické ochrany, dopravní prostředky a jejich bezpečnost a elektronické zabezpečovací systémy
 • svým obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během bakalářského studia
 • je to písemný test s výběrem možnosti
 • vždy právě jedna správná odpověď
 • doba trvání testu – 60 minut
 • je možné získat 0 – 40 bodů
 • požadované minimum je 20 bodů

Adresa pro písemnou komunikaci:

Univerzita obrany

Fakulta vojenských technologií, Skupina studijní

Kounicova 65

662 10 Brno

Telefon: +420 973 443 693

E-mail: fvt-studijni@unob.cz

Zde budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.